Thứ Tư, 17/4/2024
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang
 
Quang cảnh buổi làm việc 


Cùng dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, LLVT tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nhiều kết quả tích cực trong lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2023 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tại tỉnh Hà Giang, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 23-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận. Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành 99 văn bản gồm 12 nghị quyết, 05 chỉ thị, 16 chương trình hành động, 26 kế hoạch, 40 văn bản khác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện công tác dân vận trong thời gian qua. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương về công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện công tác dân vận được triển khai thường xuyên, chặt chẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành 01 chỉ thị, 01 nghị quyết về việc bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Kết quả, có 14.203 cặp đăng ký kết hôn thực hiện theo nếp sống văn minh, 341 cặp hoãn hôn; có 6.289/ 6.745 đám tang không giết mổ nhiều gia súc, vận động 1.157/ 2.165 gia đình đồng bào Mông đưa người chết vào áo quan khi làm tang ma; tổ chức 391 lễ hội đảm bảo thực hiện theo nếp sống văn minh, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm… 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh không ngừng đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương. Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chương trình nhằm tại sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thông tốt đẹp của các dân tộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa và triển khai hoàn thành hỗ trợ xây dựng 6.700 căn nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới với kinh phí 1.200 tỷ đồng; hỗ trợ 47 nhà Đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo”, sửa chữa 503 ngôi nhà cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, tỉnh đã có cách làm sáng tạo như thành lập 11 đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy.

 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc 


Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được thời gian qua, Tỉnh ủy tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Hằng năm, BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai "Tháng dân vận" với phương châm hoạt động hướng mạnh về cơ sở, bằng việc làm cụ thể, thiết thực và tạo được sức lan tỏa được nhân dân đồng tình ủng hộ. Toàn tỉnh đã và đang triển khai 1.670 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Ngoài ra, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong đó tập trung vào các vấn đề: công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; quy chế phối hợp công tác dân vận; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tỉnh; công tác dân vận tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; việc phát huy người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; … Các đại biểu tỉnh Hà Giang đề nghị Trung ương, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, có chính sách đặc thù; chăm lo cho giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc giải quyết thiếu nước sinh hoạt tại 04 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh. Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư làm đường tuần tra biên giới và rà phá bom mìn, vật cản trên tuyến biên giới của tỉnh để phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới và sinh hoạt, sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc…

 
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc 

 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác dân vận mà Tỉnh ủy Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Thời gian qua, Tỉnh ủy Hà Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận và Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về công tác dân vận. Công tác tổ chức quán triệt cụ thể hóa các văn bản của Trung ương được thực hiện tốt. Nhiều văn bản được Tỉnh ủy ban hành và đã đi vào cuộc sống như Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang… Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện các văn bản về công tác dân vận. Qua đó, công tác dân vận đã được quán triệt, triển khai một cách đồng bộ, cụ thể trong hệ thống chính trị của tỉnh.

 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc 

 

Bày tỏ ấn tượng với các kết quả nổi bật của công tác dân vận của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua như việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; công tác dân vận tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và có được kết quả tốt hơn nữa. Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương chia sẻ với những khó khăn, tồn tại của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh và sẽ tiếp thu đầy đủ những đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh: Đối với công tác dân vận, Tỉnh ủy kiên định quan điểm chỉ đạo “Gần dân, sát dân, hiểu dân và vì dân”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng"; nắm bắt tình hình sâu sát từ tỉnh đến cơ sở, từng thôn bản, tổ dân phố và hộ gia đình. Xác định công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ then chốt, quan trọng vì vậy tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện, trong đó tập trung vào cải cách hành chính hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhân dân. Kiên trì thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, tổng hợp những làm hay, sáng tạo, được nhân dân ủng hộ để nhân rộng. Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, tăng cường đưa văn hóa truyền thống vào trường học để gìn giữ, bảo tồn và phát triển; không đánh đổi giá trị kinh tế làm mất đi giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, cảnh quan thiên nhiên. Các cấp, các ngành làm tốt công tác phối hợp, cùng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác dân vận một cách quyết liệt, linh hoạt, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 
 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

 

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn để Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn trong thời gian tới Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo và cán bộ Ban Dân vận Trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo khối đại đoàn kết, góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực làm Trưởng đoàn tiếp tục làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang về khảo sát nghiên cứu Đề tài trọng điểm cấp quốc gia bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Hà Giang làm việc với Đoàn.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất