Thứ Hai, 6/2/2023
Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại tỉnh Hòa Bình

 Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự Đoàn có các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Hà Ngọc Anh, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang; cùng các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng, tỉnh Hòa Bình…

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình trình bày cho thấy: Năm 2018, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận chính quyền - Năm dân vận chính quyền 2018. Tiếp tục ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp.

Các cơ quan hành chính và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận; coi công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện công tác dân vận với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; lồng ghép các nội dung thực hiện công tác dân vận vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm.


 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao đổi với Đoàn công tác

Xác định công tác dân vận chính quyền phải hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp đã bám sát các chủ trương của cấp ủy, tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của tỉnh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia; phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai... Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng các mô hình tự quản đã được thực hiện có hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.588 mô hình “Dân vận khéo” (tăng mới 496 mô hình so với 2017) trên tất cả các lĩnh vực, nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa đã được nhân diện, góp phần phát huy sức mạnh của Nhân dân cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2018 và dự kiến đến cuối năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,41%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.255 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách địa phương ước đạt 9.084,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 54/191 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 28,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%; số hộ cận nghèo 14,88%...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện đi vào nề nếp. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được cải tiến, đổi mới; nhiều vụ việc kéo dài qua các năm đã được tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết đảm bảo đúng theo quy định, góp phần đáng kể việc phát sinh các “điểm nóng”, khiếu kiện đông người...

Công tác phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh tiếp tục được chú trọng, đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh đồng thuận của Nhân dân.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, giải đáp một số vướng mắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn công tác dân vận chính quyền trong năm 2018 và những năm tiếp theo.


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Quan điểm chung của Đảng về dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có 3 nội dung lớn về công tác dân vận, đó là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới thể chế, tiếp tục hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò công tác dân vận của Nhà nước là trọng tâm. Những nội dung trên, đã bổ sung, làm rõ cho Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Hiện nay, công tác dân vận của chính quyền (là một bộ phận trong công tác dân vận của Nhà nước) có vị trí, vai trò rất quan trọng; từ tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ; tổ chức để Nhân dân thực thi các chính sách, pháp luật, đến bảo đảm sự hài lòng của người dân để chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận công tác dân vận chính quyền được Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai rất sớm, nghiêm túc, với nhiều văn bản chỉ đạo; đem lại những kết quả cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, chăm lo cho đời sống nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực, quyết tâm cao trong tinh giản biên chế; nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử… Tích cực vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt hiệu quả cao. Sự đồng thuận cao của Nhân dân đã thể hiện rõ trong xây dựng nông thôn mới, “dồn điền đổi thửa”, sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố và đặc biệt là các mô hình tự quản của Nhân dân ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ và tăng cường sự đồng thuận của Nhân dân… Kết quả đó đã khẳng định sự thay đổi trong nhận thức và hành động của bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, chính quyền tỉnh hướng tới bảo đảm sự hài lòng của người dân, chăm lo cho sự phát triển của đời sống người dân.

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quan tâm để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền có nhận thức sâu sắc hơn, hành động kịp thời hơn, có trách nhiệm hơn trong thực hiện công tác dân vận, để hoàn thành nhiệm vụ gắn với sự hài lòng của người dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; gắn với sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; tăng cường cải cách hành chính, hướng tới thực hiện chính phủ điện tử; giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo liên thông, đồng bộ theo hướng đơn giản, thuận lợi, thời gian hợp lý, ngắn gọn; nâng cao năng lực, các nhóm chỉ số cải cách, cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục tạo không gian, môi trường để người dân tham gia, giám sát quá trình điều hành, quản lý của các cơ quan chính quyền thông qua phát huy quyền làm chủ của người dân; quan tâm quyền lợi, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.


 Đồng chí Hà Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Yên Thủy

Trước đó, trong chiều ngày 12/11 và sáng ngày 13/11, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm việc tại huyện Yên Thủy và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình. Tại các buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh đã ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Thủy và Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình. Ở đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, ngành Nông nghiệp đã thực sự đổi mới về nhận thức, đề cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận, đạo đức công vụ, hướng tới phục vụ Nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở, Nhân dân.. Chính quyền các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các nội dung công tác dân vận để tham mưu, cụ thể hóa thành các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo được sự đồng thuận cao, huy động được sức mạnh người dân cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành và tỉnh Hòa Bình.


Đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình trao đổi với Đoàn kiểm tra

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác