Thứ Tư, 22/5/2024
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Báo cáo đánh giá kết quả gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, thể hiện ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ năm 2011 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện rõ vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương; ban hành Đề án về tổ chức cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo… Đặc biệt, thông qua góp ý xây dựng Đảng, thông qua vai trò cầu nối của MTTQ và các tổ chức thành viên, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Từ những kết quả sau gần10 năm thực hiện Cương lĩnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân từng bước được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, sáng tạo của các tổ chức, đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động theo Điều lệ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đặc biệt vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được từng bước thể chế hóa thành các quy định của pháp luật. Hệ thống tổ chức của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có bước đổi mới. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt hơn vị trí, chức năng của mình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kiến nghị Đảng, Nhà nước, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân.Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, có hướng dẫn đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng phân định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ tham gia vào hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông với các cơ quan trong hệ thống chính trị để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. 

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận cần tổng kết lý luận và thực tiễn để đề ra trong văn kiện Đại hội những phương hướng giải pháp nhiệm vụ của Mặt trận về đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mặt trận tiếp tục nghiên cứu có những đánh giá dự báo sự thay đổi của cơ cấu xã hội, các giai tầng để tiếp tục đoàn kết tập hợp nhân dân; làm rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận; quan tâm làm rõ hơn thuận lợi cơ hội, khó khăn thách thức với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ trong tình hình mới, yêu cầu mới.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, phải làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy dân chủ thực chất và tạo sự đồng thuận trong xã hội để góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường vai trò của Mặt trận là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; có cơ chế tiếp cận tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tiêu biểu; nâng cao tính thực chất các hoạt động, các phong trào, cuộc vận động, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh, giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nảy sinh của quá trình phát triển.

Đồng thời, Mặt trận phải góp phần quan trọng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận của người dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo cho người dân tham gia vào quá trình quyết định chính sách. Đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là những người có năng lực, có bản lĩnh, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nhằm tạo uy lực, uy danh và khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để báo cáo Tiểu ban văn kiện./.

(TTXVN)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác