Thứ Bảy, 16/1/2021
Công tác dân vận phát huy sự đồng thuận của nhân dân, giữ vững niềm tin vào Đảng

Năm 2020, trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang thành phố vẫn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra; Năm 2020, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra; chủ động tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết có chất lượng các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc. Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả tích cực.


 

Công tác dân vận của Đảng đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mặt trận, các hội, đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nắm tình hình nhân dân, tổ chức cho nhân dân góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể trong các phong trào an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giám sát, phản biện xã hội, cùng với các cấp chính quyền giải quyết các nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp chính quyền quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống, đảm bảo an toàn và sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân theo chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận an ninh nhân dân, giúp huyện Hòa Vang nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, tôn giáo, xây dựng lực lượng cốt cán tiếp tục  được chú trọng góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân vận các cấp.

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị đã làm rõ hơn những kết quả của công tác dân vận trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội toàn thành phố; đóng góp hiệu quả trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, thiên tai, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh những ý kiến thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục để làm tốt hơn công tác này, một số ý kiến cũng nêu lên tâm tư, những suy tư trăn trở về tổ chức và các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể, nhất là cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư TT Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác dân vận trong một năm có quá nhiều khó khăn thử thách như 2020. Những nỗ lực của công tác dân vận mang tính nhân văn sâu sắc, đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Năm 2021 với nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, công tác dân vận cũng đề ra trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Thống nhất với những phương hướng nhiệm vụ mà Ban Dân vận đã đề ra, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đến yêu cầu cụ thể hóa những nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của thành phố đã đề ra cũng như các chủ trương về dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bám sát chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế”, Ban Dân vận cũng cần nghiên cứu các hình thức phương pháp để phát huy sự đồng thuận của nhân dân trong quyết tâm vượt khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Ban Dân vận tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận; Tham mưu  Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 về đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội của các Hội đoàn thể.

Tại Hội nghị 7 tập thể và 7 cá nhân đã được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. 

(danang.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi