Chủ Nhật, 21/7/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu làm tốt công tác xây dựng Đảng

 Ảnh minh họa

Nhiều kết quả nổi bật

Trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan đã đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã được cấp ủy các cấp, tổ chức đảng đề cao; nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động tiếp thu, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thành các việc làm thường xuyên để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối đã ban hành quy định về nêu gương với 6 nội dung: Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối được thực hiện đồng bộ trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong nhiệm kỳ quaĐảng ủy Khối đã chỉ đạo thực hiện hợp nhất, sáp nhập 12 tổ chức Đảng, giải thể, kết thúc hoạt động 49 tổ chức Đảng. Ở cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện Đề án tinh gọn bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, theo đó, đã giảm được 4 phòng, giảm 7 lãnh đạo cấp phòng. Triển khai đồng bộ Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK về đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với các kết quả trên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng ủy Khối quan tâm và có chuyển biến tích cực. Đa số các tổ chức đảng giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, góp phần nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ.

Đồng thời, công tác cán bộ của Đảng ủy Khối được quan tâm, đạt những kết quả tích cực. Cùng với đó, Đảng ủy Khối thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy các cấp; thực hiện đánh giá cán bộ ngày càng sát với thực tếđảm bảo khách quan, minh bạch trong công tác đánh giá, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Với phương châm “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó”, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức theo 6 tiêu chí được nêu trong Quyết định 1049-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Đảng ủy Khối đến chi bộ. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Nêu gương phải thực sự trở thành một nội dung quan trọng, là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương, đảm bảo phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Có giải pháp nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên "tự soi", "tự sửa" và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan Đảng bộ Khối theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Ngoài ra, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong các cơ quan Trung ương, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động dựa trên cơ sở chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu gắn với cơ chế đánh giá toàn diện, hiệu quả, dân chủ, thực chất, minh bạch; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng làm tiêu chí đánh giá người đứng đầu…/.

(dangcongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất