Thứ Tư, 4/10/2023
Bộ Công thương: Kế hoạch thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 - 2025

Theo đó, Ban cán sự đảng  xác định rõ 4 mục tiêu cần đạt được gồm:

Một là nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương trong việc thực hiện công tác dân vận nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia thực hiện thắng lợi các chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của ngành Công Thương.

Hai là đẩy mạnh công tác dân vận tại Bộ Công Thương với trọng tâm là thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và tăng cường năng lực, chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân và tuân thủ pháp luật; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính; Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân; Tiếp tục hoàn thiện lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ.

Ba là nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội để phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận theo hướng phải bám sát được tình hình thực tiễn, sâu sát cơ sở; Tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thái độ ứng xử tích cực trong giao tiếp, trao đổi công việc của dân; Có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới.

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 – 2025 đề cập đến 8 nhóm nội dung cần phải thực hiện và phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ, bám sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị:

Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn thể các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các văn bản của Đảng về công tác dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW (sửa đổi) ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về ban hành công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, quy định, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác xây dựng đảng, công tác dân vận năm 2021, nhằm góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị về công tác dân vận, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp cùng cấp uỷ đảng cùng cấp tổ chức quán triệt Kế hoạch; xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị mình; gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, với việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển ngành và công tác cải cách hành chính. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao theo từng năm, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục động viên, khuyến khích các tổ chức, đơn vị trực thuộc tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2021-2025.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ các cá nhân, tập thể về xây dựng cơ quan, đơn vị; giải quyết kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đơn vị chức năng của Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban cán sự đảng…) căn cứ nhiệm vụ được giao tham mưu cho Ban cán sự đảng triển khai việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định trong công tác tổ chức, quản lý cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức; lấy hiệu quả của công việc, đảm bảo quy định của Nhà nước, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác dân vận, qua đó đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị; Tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm, kiến nghị xử lý công chức, viên chức nhà nước có hành vi tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, vi phạm pháp luật; Thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính. Rà soát, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao giữa các Bộ, ngành tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ để xây dựng một nền hành chính minh bạch, thông suốt, hiệu quả góp phần tích cực trong phát triển Chính phủ điện tử; Phối hợp với đơn vị chức năng, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công Thương và các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân) vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chủ động tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét, xử lý theo quy định; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và tham gia các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động.

Với việc xây dựng kế hoạch dân vận toàn khóa 2021-2025 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tin tưởng cùng với việc làm tốt công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ mở rộng và phát huy hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Bộ Công Thương.

(moit.gov.vn)

Gửi cho bạn bè