Thứ Sáu, 27/5/2022
Tuyên Quang: Biểu dương 92 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021

 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐQBH tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương…

Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của 92 đại biểu người dân tộc thiểu số đến từ cơ sở, là các cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Nông dân – đây là những tấm gương sáng trong công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2021, trong đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong công tác dân vận dự hội nghị đã góp phần tạo sự lan tỏa, nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19… Đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...


 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác dân vận nói chung, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần, nội dung về công tác dân vận được xác định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Quyết định số 23 của Bộ Chính trị khóa XIII về ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương. Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn đổi mới của đất nước, địa phương. Tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận ở vùng đồng bảo dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thường xuyên nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân tộc, dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới. Quan tâm chăm lo, kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ dân vận tiêu biểu, người có uy tín trong công tác vận động quần chúng; nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”...


 Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận” viết năm 1949: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang luôn xác định công tác dân vận nói chung và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng này, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín, người dân tộc thiểu số tiêu biểu là rất quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Tỉnh Tuyên Quang có trên 78 vạn dân, trong đó có 53,7% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở. Giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh đã bố trí hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình phát triển khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, 99,7% đường ôtô đến trung tâm xã được cứng hóa; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã được phủ sóng điện thoại di động; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế; hỗ trợ hơn 5.968 hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.


 Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên quang trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng; chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, hằng năm có hơn 149.000 học sinh (chiếm 65% học sinh toàn tỉnh) là con em của đồng bảo dân tộc thiểu số được hỗ trợ đến trường học tập. Cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Hiện có trên 6.800 cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số đang công tác trong các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường của tỉnh, chiếm 34,9% số cán bộ, công chức toàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy tỉnh chiếm tỷ lệ cao, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chiếm 43,1%, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiếm 41,66%; tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiếm 52,5%, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chiếm 54,55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,81% năm 2016 xuống còn 9,03% năm 2020 (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 43,45% xuống còn 15,03%); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bảo dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng cao…

Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 cá nhân, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 72 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Theo chương trình của Ban Tổ chức, 92 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021 tỉnh Tuyên Quang đã dự Lễ báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Tuyên Quang); thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (huyện Sơn Dương) và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình (huyện Chiêm Hóa).

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất