Thứ Ba, 7/2/2023
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Quy chế mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bao gồm: 4 chương, 28 điều, giảm 1 chương, 5 điều so với Quy chế trước. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị mới được ban hành quy định khoa học, ngắn gọn, cụ thể, đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; đảm bảo tính kế thừa Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trước đây, đồng thời cụ thể hóa tinh thần đối mới của Đảng về công tác dân vận vào trong Quy chế, gắn liền trách nhiệm của các chủ thể thực hiện công tác dân vận và phù hợp với nội dung của các chương, điều. 


Quy chế khẳng định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy chế này quy định trách nhiệm, cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

Quy chế nêu rõ: Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Căn cứ Quy chế này, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị mình và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương.

Hằng năm, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có vi phạm trong công tác dân vận./.

binhdinh.dcs.vn

Gửi cho bạn bè

Các tin khác