Thứ Ba, 7/2/2023
Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn tập huấn công tác dân vận cho hơn 4.600 đại biểu

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 2 chuyên đề. Tại chuyên đề thứ nhất “Những điểm mới về công tác dân vận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các đại biểu đã được thông tin tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó có công tác dân vận. Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm này, Đại hội XIII đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Trong 10 nhóm nhiệm vụ, có một số nội dung nêu lên vị trí, vai trò của công tác dân vận trong quá trình thực hiện như: “thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”. Theo đó, các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; chú trọng công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận…

Tại chuyên đề thứ hai “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc; tình hình dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới”, các đại biểu được thông tin tình hình dân tộc; đường lối, chủ trương và chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; một số vấn đề cần quan tâm đến công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; liên hệ thực tế về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn.

Thông qua buổi tập huấn giúp các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản về công tác dân vận trong nhiệm kỳ mới, từ đó, vận dụng có hiệu quả trong chỉ đạo triển khai, tham mưu, tổ chức thực hiện… trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(baolangson.vn)


Gửi cho bạn bè

Các tin khác