Thứ Hai, 6/2/2023
Sơn La: Thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 28/9/2021 về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và khả năng nhân rộng. Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.


 Chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp, Sơn La) tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Các cấp, các ngành tổ chức giám sát các cơ quan giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động giám sát thực hiện chính sách pháp luật, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Các sở, ban, ngành triển khai, thực hiện hiệu quả công tác dân vận của chính quyền gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ kết và tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác