Thứ Tư, 28/2/2024
Bến Tre: Để công tác dân vận thật sự phát huy hiệu quả
 
 Công trình đường DA01, ấp Song Phú, xã Phú Đức có sự đóng góp công sức của người dân.


Phát huy sức mạnh toàn dân

Trải qua chặng đường lịch sử 91 năm, những thế hệ cán bộ DV của Đảng với nhiều gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào. CTDV của Đảng nói chung và những cán bộ làm CTDV cả nước qua các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào những thành tựu chung của đất nước, của quê hương.

Trong mỗi thời kỳ, chặng đường, giai đoạn của cách mạng, CTDV đều để lại những dấu ấn đi vào lịch sử và những bài học có giá trị thực tiễn sâu sắc. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền: Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng nhân dân làm cách mạng. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đảng đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bài học lịch sử về hoạt động của Đảng ta cho thấy, mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, thậm chí trong những tình thế rất hiểm nghèo, nhưng với đường lối đúng, biết làm tốt CTDV, động viên được lòng yêu nước của toàn dân, phát huy được mọi nguồn lực, mọi trí tuệ, sáng tạo của nhân dân, thì chúng ta đều vượt qua được khó khăn thử thách và giành được thắng lợi.

Tạo sự đồng thuận

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả CTDV của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân, DV và CTDV. Tập trung quán triệt tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về CTDV.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với CTDV trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị tỉnh nhà phải thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phù hợp của các tầng lớp nhân dân để đề xuất giải pháp, chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Lấy lợi ích của nhân dân để định hướng mục tiêu lãnh đạo, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc, đánh giá cán bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập phong cách DV của Người: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuân thủ pháp luật và đạo đức, lối sống; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tăng cường CTDV của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả CTDV của lực lượng vũ trang; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; trọng tâm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, như: phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 22 năm Ngày “Dân vận” của cả nước giữa lúc cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.


Bùi Văn Bia
 - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre

(baodongkhoi.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất