Chủ Nhật, 24/9/2023
Phú Yên: Phát huy vai trò công tác dân vận trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
 
 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh đoàn Phú Yên trao quà
cho học sinh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Những kết quả đạt được

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hướng đến mục tiêu đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”; “Phát huy hơn nữa vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Bám sát các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong thực tiễn đời sống xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Vừa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Ban Dân vận các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tích cực vận động nhân dân tham gia, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt gần 100%. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hệ thống Dân vận - Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội vận động quyên góp, ủng hộ hàng chục tỉ đồng đến các đối tượng gặp khó khăn bởi ảnh hưởng đại dịch.

Công tác dân vận chính quyền thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có nhiều cơ quan đơn vị đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống tiếp nhận, trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhờ đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Những kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhanh chóng đi vào cuộc sống, trong thời gian đến, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chương trình hành động, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận. Đó là tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân và công tác dân vận. Ban Dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Các cơ quan Nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân và chăm lo giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội. Song song đó, thực hiện hiệu quả, thực chất Quy chế dân chủ ở cơ sở; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm huy động, phát huy các nguồn lực của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp Mặt trận tăng cường nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở. Công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiến tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021), 22 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2021), càng ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hơn lúc nào hết, các cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Phú Yên phải phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.


ĐINH THỊ THU THANH

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên

(baophuyen.com.vn) 

Gửi cho bạn bè