Thứ Năm, 18/7/2024
Ninh Bình: Phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy
với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025


Năm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021), trong bối cảnh cả hệ thống chính trị trong tỉnh đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống; công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn ra quyết liệt trên phạm vi cả nước; là năm đầu tiên thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025". Đây là dịp để những người làm công tác Dân vận tiếp tục nỗ lực, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong động viên nhân dân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác Dân vận luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác dân vận; chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển cũng như nguyện vọng của nhân dân; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo việc phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; chủ động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc trong nhân dân; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận… Bằng những định hướng lãnh đạo đúng đắn, với phương châm thiết thực, cụ thể, sâu sát, toàn diện đã góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Công tác dân vận của chính quyền các cấp được tăng cường và có nhiều chuyển biến. HĐND các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, hoạt động tiếp xúc cử tri. UBND các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chủ động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tốt. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phát huy vai trò là trung tâm phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, ban dân vận cấp huyện, khối dân vận cơ sở và tổ dân vận thôn, xóm, phố có nhiều đổi mới, bám sát chương trình công tác của cấp ủy; chủ động, sáng tạo, xác định và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc mới, việc khó; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác dân vận; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề tôn giáo, dân tộc, đảm bảo cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản đúng quy định của pháp luật…, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận đã phát huy vai trò và góp phần không nhỏ vào kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và ủng hộ "Quỹ vắc - xin phòng COVID-19"; chuẩn bị lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt để chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng ứng phó các tình huống dịch bệnh; phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng. Khối Dân vận tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký kết Kế hoạch hoạt động về đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong điều kiện phong tỏa, giãn cách xã hội và tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc... để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới, hệ thống Dân vận của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025"; Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Bình; triển khai thực hiện trọng tâm công tác năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương về "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", Chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hai là, nâng cao hiệu quả thực chất công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức công vụ kết hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với UBND, các sở, ngành và lực lượng vũ trang. 

Ba là, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận; tổ chức hiệu quả, thực hiện các hoạt động "Tháng Dân vận" năm 2021. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận, đặc biệt là kỹ năng tham mưu giúp cấp ủy trong việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới, vấn đề khó ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; nhất là phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng là dịp để các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói chung, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nói riêng nhận thức sâu sắc hơn những quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh Ninh Bình tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình trong giai đoạn phát triển mới sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đỗ Việt Anh

TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất