Thứ Ba, 3/10/2023
Ninh Thuận: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, đề án, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác DV của hệ thống chính trị. Ban DV Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phát huy vai trò là trung tâm phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các huyện, thành phố trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân, chú trọng gắn lợi ích của người dân, phù hợp lòng dân, tạo động lực cho sự phát triển; tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác DV từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung đẩy mạnh công tác DV chính quyền, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời rà soát, thể chế hóa đầy đủ các quyết định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác DV bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính đảm bảo thống nhất, đồng bộ để thực hiện.

 

Hệ thống DV, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch.


Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Hệ thống DV, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19; chuẩn bị lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt để chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng ứng phó các tình huống dịch bệnh; phát huy hiệu quả Tổ giám sát cộng đồng. Khối DV tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký kết Kế hoạch hoạt động về đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong điều kiện phong tỏa, giãn cách xã hội và tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc... để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Hệ thống DV các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác DV, dân tộc, tôn giáo... góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, trong thời gian tới, công tác DV cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp:

- Đẩy mạnh việc quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân, DV và công tác DV. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác DV của hệ thống chính trị gắn với triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác DV.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; cầu thị, lắng nghe và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Phát huy vai trò của hệ thống DV các cấp bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, góp phần bảo đảm sức khỏe, an sinh xã hội, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác DV của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban DV, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội với UBND, các sở, ngành và lực lượng vũ trang.

- MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác DV, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác DV trong tình hình mới.

Chamaléa Thị Thủy

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

(baoninhthuan.com.vn) 


Gửi cho bạn bè