Thứ Sáu, 7/10/2022
Sóc Trăng: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự nhận thức sâu sắc trong các cấp ủy, chính quyền

Phóng viên: Trong những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” đã phát huy được hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp trong nhân dân. Đồng chí cho biết về những kết quả của phong trào này?

Đồng chí Dương Sà Kha: Thời gian qua, đặc biệt qua 8 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận, công tác dân vận của hệ thống chính trị Sóc Trăng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đổi mới, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự nhận thức sâu sắc trong các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể; phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành nội dung thi đua trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng và an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiều công trình trọng điểm được tập trung đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã tác động tích cực đến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiện nay toàn tỉnh có 31.945 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phong cách Dân vận của cán bộ, đảng viên theo phương châm: “Sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Với những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong 10 năm qua đã có 69 tập thể, 130 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen. Đặc biệt có 1 tập thể và 1 cá nhân đang được đề nghị khen cấp Trung ương.

Phóng viên: Thưa đồng chí, quá trình thực hiện công tác dân vận thời gian qua còn những khó khăn, hạn chế gì?

Đồng chí Dương Sà Kha: Thời gian qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận tại tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, việc thông tin, báo cáo vấn đề nảy sinh của một số cơ sở có lúc chưa kịp thời. Hiệu quả hoạt động công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận ở một số địa phương, cơ sở thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ.

Phóng viên: Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Sà Kha: Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, thời gian tới tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững. Qua đó, nâng cao hiệu quả phong trào vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó trọng tâm là nội dung xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, lấy hiệu quả làm thước đo chủ yếu, tránh làm phô trương, hình thức, lãng phí, không thiết thực, xa rời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là giữa Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan báo chí nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, vai trò, kết quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vững mạnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, nhất là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân. Coi trọng việc tổ chức sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

(baosoctrang.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất