Thứ Sáu, 12/8/2022
Thành phố Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.


Đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Thành phố trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước


Công tác dân vận góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô

Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trình bày tại Hội nghị cho thấy: Qua 5 năm tổ chức thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. UBND Thành phố chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nghiêm túc triển khai các nội dung của Chương trình đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo; các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp ban hành 14.478 văn bản triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với chủ đề năm của Thành phố.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác dân vận, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp được Thành phố quan tâm thực hiện. Ban cán sự Đảng UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở bằng các văn bản, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Thành phố cũng xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện ở cấp cơ sở và trách nhiệm của lãnh đạo UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cơ quan nhà nước. Không khí dân chủ, cởi mở ngày càng thể hiện rõ trong sinh hoạt chính trị, chuyên môn và đời sống của nhân dân.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2020, Thành phố đã đơn giản hóa đối với 556 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 98.81% (năm 2016), 98.13% (năm 2017), 99.51% (năm 2018), 99.1% (năm 2019), trên 98% (năm 2020); tính đến ngày 25/5/2021, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện đang cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là 1.685 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, 1.217 dịch vụ công mức độ 3 và 468 dịch vụ công mức độ 4.

Bên cạnh đó, Thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, phấn đấu đưa Thành phố đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử.


Các đồng chí lãnh đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội chứng kiến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2026


Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định, việc đối thoại với nhân dân được thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố. Từ năm 2015
- 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức 1.715 hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện công tác dân vận được quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong tham gia quản lý nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan nhà nước của Thành phố đã tích cực tham mưu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy “Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước do các cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện của thành phố đã phát biểu, gửi bài tham luận để trao đổi, làm rõ hơn kết quả, bài học kinh nghiệm qua triển khai Chương trình phối hợp và đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy thừa ủy quyền, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.


Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chúc mừng những kết quả tiêu biểu trong công tác dân vận Thành phố Hà Nội đạt được thời gian qua, đặc biệt là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2026.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng ghi nhận và biểu dương Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ngay sau thành công của Đại hội XIII của Đảng và sau khi Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Quyết định số 23-QĐ/TW đã ban hành một văn bản quan trọng về công tác dân vận (Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước) và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự UBND thành phố.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của công tác dân vận trong việc tạo sự đồng thuận, tin tưởng và hưởng ứng của nhân dân, qua đó góp phần quan trọng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc đề ra, đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, góp phần tích cực vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nội dung phối hợp công tác dân vận thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. Gắn tăng cường, đổi mới việc thực hiện công tác dân vận với nâng cao chất lượng thực hiện công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đặc biệt là thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội vừa làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19…


Đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 

Thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá, thời gian qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn Thành phố đã được thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian qua để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở…

Tại hội nghị, đại diện Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2026 với 7 nội dung. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2021.

Phan Thanh

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất