Thứ Tư, 17/4/2024
Đức Phổ: Tăng cường phối hợp giữa Ban Dân vận với cơ quan quản lý nhà nước
 

Bộ phận “một cửa” tại UBND xã Phổ Thuận (Đức Phổ). 


Trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, Ban Dân vận Thị ủy, khối dân vận các xã, phường và các cơ quan nhà nước cùng cấp đã phát huy vai trò tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp giúp Ban Thường vụ Thị ủy, đảng ủy các xã, phường có định hướng chỉ đạo kịp thời, sát với tình hình thực tế trong công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là công trình, dự án trọng điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: việc thực hiện dự án tuyến tránh Quốc lộ 1; dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24; dự án cầu vượt đường sắt Phổ Khánh, Phổ Châu; dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1, một số công trình, dự án trong Chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ khi triển khai thực hiện dự án, các cơ quan nhà nước chủ động cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về các dự án, cơ chế, chính sách có liên quan cho Ban Dân vận Thị ủy, khối dân vận và Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội để nghiên cứu, tham gia thảo luận; xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để thống nhất cách làm ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án được các cơ quan quản lý nhà nước và Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, đề xuất cách giải quyết theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời, đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các cấp ủy đảng trong thị xã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng phát huy dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền. Tăng cường việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện dân chủ công khai, minh bạch trong quá trình chuẩn bị triển khai quy hoạch các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Những nội dung công khai để nhân dân biết, những nội dung nhân dân bàn và quyết định, những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân giám sát được thực hiện đầy đủ; đặc biệt là những dự án, công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị Đức Phổ được các cơ quan, đơn vị phối hợp với các xã, phường tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trước khi triển khai. Thực hiện công khai các chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân như: Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trư­ơng, kế hoạch cho nhân dân vay vốn để phát triển sản xuất, phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo, trợ cấp xã hội, công tác cứu trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ; bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19… được thực hiện dân chủ, công khai theo quy định.

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, Ban Dân vận Thị ủy và khối dân vận các xã, phường tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với UBND cùng cấp về thực hiện công tác dân vận trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch đã ký kết, Ban Dân vận Thị ủy, khối dân vận các xã, phường và UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác dân vận hằng năm do Trung ương phát động.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy, khối dân vận các xã, phường với UBND cùng cấp, các cấp chính quyền trong thị xã đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các đề án, kế hoạch công tác phù hợp. UBND thị xã đã ban hành 36 văn bản chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện công tác dân vận; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; nắm tình hình nhân dân và dự báo tình hình liên quan đến những vấn đề bức xúc của nhân dân; tổ chức nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật định; quan tâm, chỉ đạo việc phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt trên 85%. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phối hợp vận động nhân dân đóng góp ngày công, đất đai, kinh phí trị giá trên 240 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề được Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội kiến nghị.

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp luôn gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền gắn với cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường; việc thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được chú trọng hơn; các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đều được thực hiện minh bạch, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhân dân tích cực, chủ động tham gia ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy tính tích cực, sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, cộng đồng dân cư tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã đã xảy ra một số “điểm nóng”, tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự; chính quyền các địa phương đã kịp thời báo cáo cấp trên. Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp; trong đó công tác dân vận được xem là giải pháp hàng đầu để ổn định tình hình và từng bước giải quyết vụ việc đạt kết quả; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các vụ việc quá phức tạp. Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phương án chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh từ chợ Đức Phổ cũ vào chợ mới; Ban Chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD tại Phổ Thạnh; ban hành quyết định thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy làm tổ trưởng, cán bộ các phòng, ban, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên, trực tiếp đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và từng nhà để tuyên truyền, vận động trong các vụ việc như chuyển chợ, Nhà máy MD… Chính từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình kịp thời, chính xác đã giúp cho lãnh đạo thị xã và tỉnh có chỉ đạo giải quyết thành công các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 1856 đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện quy chế phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận cấp ủy các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 1856 và Chỉ thị số 08 ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức và công dân.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua“Dân vận khéo”, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Đẹp 

Phó Trưởng Ban TT Ban Dân vận Thị ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất