Chủ Nhật, 21/7/2024
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện các Ban của Đảng ủy Khối... Hội nghị được kết nối với 252 điểm cầu là các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với hơn 6.000 đại biểu tham dự ở các điểm cầu.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư chi bộ và chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan.

 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị


Sau bài phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 300 đại biểu. Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương, với chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả, những hạn chế nhiệm kỳ 2015 – 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, các chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

 


Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương

 

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lại Xuân Lâm cho biết, Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động. Chương trình hành động đã đề ra 06 chỉ tiêu chủ yếu, 06 nhiệm vụ và giải pháp; 22 nhiệm vụ, đề án cụ thể triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và nghị quyết đại hội cấp mình.

Hội nghị cũng lắng nghe PGS. TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, quán triệt các nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Theo PGS. TS. Đặng Quang Định  bài viết ngắn gọn, súc tích nhưng hàm chứa nhiều nội dung quan trọng nhất về cách mạng Việt Nam, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, học giả trong nước và quốc tế quan tâm, đánh giá rất cao. Bài viết là sự tổng kết lý luận và thực tiễn phong phú, sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Thể hiện sự khái quát sâu sắc, logic, khoa học về mặt lý luận, cùng một tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư về định hướng cho sự phát triển đất nước trong thế kỷ XXI và cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của dân tộc.

Trong bài viết rất quan trọng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cắt nghĩa, lý giải rất sâu sắc, đầy sức thuyết phục bốn vấn đề rất quan trọng: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực hiện công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Trình bày bốn vấn đề rất cơ bản của Cương lĩnh và đường lối Đại hội XIII của Đảng với các luận cứ được tiếp thu từ Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 và những thành tựu lý luận qua tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa như một luận cương mới về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam.

Với ý nghĩa là luận cương mới, bài viết có tác động sâu rộng đến nâng tầm nhận thức tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

PV

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất