Thứ Tư, 24/4/2024
Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận

  Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, các đảng bộ trực thuộc tỉnh và 91 điểm cầu với trên 3.200 đại biểu tham dự. Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam.


Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt Quyết định số 23
               của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung phân tích một số điểm mới của Quyết định số 23-QĐ/TW so với Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị. Quyết định số 23-QĐ/TW gồm 4 chương, 28 điều (so với Quyết định số 290-QĐ/TW giảm 1 chương, 6 điều). Trong phần quy định chung, Quyết định số 23-QĐ/TW nêu cụ thể và toàn diện hơn Quyết định số 290-QĐ/TW ở một số điểm như: Nêu rõ công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định rõ: Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận. Bổ sung nội dung quy định các cơ quan, tổ chức phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Quyết định 23-QĐ/TW cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan đảng, cấp ủy và tổ chức đảng, của các cơ quan Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác dân vận đồng thời, nêu rõ phương thức thực hiện công tác dân vận.


Đồng chí Đinh Thị Lụa quán triệt Quy chế 05 và Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam

Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy chế số 05-QC/TU ngày 9/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hà Nam và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 9/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng, giai đoạn 2021-2025. Quy chế số 05-QC/TU và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cụ thể hóa Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới. Khẳng định công tác dân vận có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ LLVT đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận… Đặc biệt, trong Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận  của Đảng, giai đoạn 2021-2025 nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó xác định những giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận; quan tâm, chăm lo lợi ích của người dân, tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác dân vận; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng đó, thực hiện công tác tôn giáo gắn với phát triển KT-XH và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Đề án số 02-ĐA và Quy chế số 05-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận đảm bảo sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, lãnh đạo, cấp, ngành, đơn vị thực hiện công tác dân vận, nhất là phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ngành, địa phương trong công tác dân vận; đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Hà Nam văn minh, giầu mạnh. 

Phạm Ngọc Long - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất