Thứ Sáu, 21/6/2024
Triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI
 
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí chủ trì hội nghị. 

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng đề án; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí Tổ biên tập xây dựng đề án.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu nội dung chủ yếu của NQTƯ 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ biên tập hướng dẫn tổ chức triển khai tổng kết 10 năm thực hiện NQTƯ 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết nghị quyết quan trọng nêu trên, Ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết ở cấp mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp bảo đảm toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, sát với chức năng, nhiệm vụ từng ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị. 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, NQTƯ 8 khóa XI được ban hành trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới đất nước, nhất là đã kế thừa kết quả 10 năm thực hiện NQTƯ 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước lưu ý việc tổng kết cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong NQTƯ 8 khóa XI gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan lĩnh vực này ban hành thời gian gần đây. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Việc tổ chức tổng kết phải đánh giá toàn diện tình hình, cả về mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cùng kết quả thực hiện NQTƯ 8 khóa XI trong 10 năm (từ năm 2013 đến 2023); chỉ ra được những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết; rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở kết quả tổng kết và phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, tình hình đất nước, đề xuất phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo.

(qdnd.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất