Thứ Ba, 23/7/2024
Bám cơ sở, gần đảng viên - Kinh nghiệm thực hiện ở Từ Sơn
 
Lãnh đạo Thành ủy Từ Sơn trao đổi với các đảng viên Chi bộ thôn Hồi Quan
về công tác sinh hoạt chi bộ.
 

Cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa VIII về việc “Các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 02/3/2012 và Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 12/11/2015 và nhiều văn bản liên quan để phân công các đồng chí Thành ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ,100% chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã cụ thể hóa và xây dựng quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, hằng năm, một số cấp ủy còn xây dựng kế hoạch đi dự sinh hoạt của từng cấp ủy viên để tập trung giúp các chi bộ có nhiều khó khăn.

Đến dự sinh hoạt với chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên đã dành thời gian thích hợp để thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, kịp thời định hướng dư luận các vấn đề được xã hội và nhân dân quan tâm. Cùng với đó, các đồng chí cấp ủy cũng tham gia trao đổi, góp ý với chi bộ về nội dung, đổi mới phương thức sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cơ sở, nhất là các ý kiến phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương công tác của tỉnh, thành phố, của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy nhiều vấn đề bức xúc, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã được các đồng chí cấp ủy viên kịp thời phản ánh với Ban Thường vụ để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách được các đồng chí cấp ủy viên kịp thời chỉ đạo, giải quyết tại chỗ tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay, hầu hết các chi bộ trong toàn đảng bộ, nhất là các chi bộ thôn, khu phố đã được cấp ủy viên từ cấp tỉnh đến cơ sở đến dự sinh hoạt. Mỗi đồng chí Thành ủy viên thực hiện việc đi cơ sở mỗi tháng một lần và dự sinh hoạt chi bộ mỗi quý một lần. Trong nhiệm kỳ 2011- 2015, số lượt cấp ủy đi công tác cơ sở là 2.262 lượt, số lượt cấp ủy đi dự sinh hoạt chi bộ là 1619 lượt; nhiệm kỳ 2015-2020 có 833 lượt cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ và 2.480 lượt cấp ủy đi công tác cơ sở ở 39 chi bộ cơ sở và 202 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. 100% cấp ủy viên thực hiện đầy đủ quy định việc đi cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ; nhiều đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ 05 lần/năm, một số đồng chí có 7 lần/năm tham dự sinh hoạt chi bộ.

Việc phân công các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. (2) Nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ có tiến bộ rõ rệt; các chi bộ được cấp ủy cấp trên đến dự đã chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc; việc điều hành của Bí thư, cấp ủy viên được nâng lên. Trong sinh hoạt, đảng viên đã phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, tích cực tham gia thảo luận xây dựng nghị quyết của chi bộ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cấp ủy viên đến công tác và dự sinh hoạt chi bộ đều rất phấn khởi, qua đó tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. (3) Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tạo thuận lợi để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực. Cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; sinh hoạt chuyên đề được tổ chức đều đặn hơn. Công tác chuẩn bị của chi ủy kỹ lưỡng hơn. Những vấn đề cán bộ, đảng viên còn băn khoăn, vướng mắc và những kiến nghị của đảng viên được phản ánh kịp thời với cấp ủy cấp trên tham dự sinh hoạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân công các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ ở Thành phố Từ Sơn thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: (1) Một số cấp ủy viên chưa thực hiện nghiêm túc quy định đi cơ sở và dự sinh hoạt, đôi khi còn mang tính hình thức; một số đồng chí đi dự sinh hoạt chi bộ nhưng không kịp thời báo cáo và đề xuất giải quyết những vấn đề đặt ra ở cơ sở làm ảnh hưởng đến việc giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, mất lòng tin của nhân dân.(2) Còn tình trạng ưu tiên chọn các chi bộ điển hình, có bề dày thành tích để cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ không đồng đều. (3) Một số cấp ủy viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn công tác xây dựng Đảng nên ảnh hưởng đến kết quả đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ.

Sau hơn mười năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy Từ Sơn khẳng định việc phân công các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ là một chủ trương rất đúng và sát với tình hình thực tế. Để công tác này đạt được kết quả tốt hơn, thời gian tới, Thành ủy sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục phân công cấp ủy viên định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt chi bộ, quan tâm đến các chi bộ ở thôn, khu phố, những chi bộ có nhiều khó khăn, phức tạp. Kịp thời báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ với Thường trực Thành ủy, đồng thời phản ánh các vấn đề có liên quan tới chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị trong thời gian 05 ngày.

Hai là, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên trong nắm bắt và kịp thời phản ánh tình hình tư tưởng và các vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở, nhất là phát hiện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đưa việc đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên hằng năm.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tự đi dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và Bí thư chi bộ. Coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến./.

Ngọ Văn Khuyến

Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất