Thứ Hai, 15/7/2024
Hội thảo khoa học quốc gia, Triển lãm ảnh và sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội thảo.

Tham gia chủ trì Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự hội thảo có đại diện các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, Hội thảo nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học - thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022). 


 Quang cảnh Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/02/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Đây là bài viết sau cùng của Người về đạo đức cách mạng để nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên cần suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và dân tộc giao phó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên đều bắt nguồn từ "căn bệnh cá nhân chủ nghĩa". Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi…, là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc "nội xâm", là đồng minh của giặc ngoại xâm. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; không chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

53 năm đã qua, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là “cẩm nang” đối với mỗi cán bộ, đảng viên góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 80 bản báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học trong cả nước. Bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các đồng chí lãnh đạo, nhà quản lý, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, làm rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các ý kiến tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, bổ sung, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các ý kiến, tham luận với các nội dung tập trung làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với phát triển lý luận về xây dựng Đảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng; khẳng định ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay; nhất là ý nghĩa của những chỉ dẫn của Người về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.


 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ: Mấu chốt của xây dựng Đảng về đạo đức là thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, thi hành một nền chính trị liêm khiết. Chủ nghĩa cá nhân là “kẻ địch ở trong lòng” nên muốn “chống” phải bắt đầu từ “xây”, trong đó vai trò quyết định là tu dưỡng, rèn luyện, kiểm soát ham muốn, nâng cao năng lực đề kháng trước cám dỗ... Các cơ quan, tổ chức Hội thảo hôm nay đều là các cơ quan Trung ương, có vai trò, tầm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Vì thế, từ những tri thức thu nhận được từ Hội thảo này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan để thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dựa trên cơ sở kết hợp “xây” với “chống”, nghiêm khắc với chính mình, tự chủ bản thân trước mọi cám dỗ, thực hiện tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, để đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan để thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo...; tăng cường kỷ cương, kỷ luật để sàng lọc những thành phần thoái hóa, biến chất; xử lý nghiêm các sai phạm để răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, có tác dụng hỗ trợ cho công tác giáo dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát gắn với nâng cao trách nhiệm ủy ban kiểm tra các cấp... Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) vừa kết thúc, thông qua Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với đổi mới sinh hoạt chi bộ được xác định là một giải pháp quan trọng. Song hành với đó, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của mỗi cán bộ, đảng viên...

* Cùng ngày. trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo đã khai mạc Triển lãm Ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, góp phần làm rõ hơn nội dung Hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của hai Đảng bộ Khối.


Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu thăm gian trưng bày sách tại Triển lãm

Triển lãm trưng bày 4 loại sách do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, gồm: Những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những cuốn sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản với hơn 200 đầu sách, cùng gần 100 bảng ảnh với hơn 500 ảnh  hoạt động của các đảng ủy trực thuộc hai Đảng bộ Khối với nội dùng về kết quả, thành tựu đạt được triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những bản Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong 5 năm qua.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến hết 30/5/2022; sau ngày 12/5 sẽ chuyển về Hội trường tầng 8, trụ sở hai cơ quan Đảng ủy Khối, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tiếp tục trưng bày và tuyên truyền.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ ban hành Cuốn sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sách bao gồm một số ảnh hoạt động tại hội thảo và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo đề dẫn, kết luận hội thảo và các bài tham luận tại hội thảo./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất