Thứ Tư, 28/2/2024
Hà Tĩnh: Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy


 

Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo báo cáo, trong 05 năm (2016 - 2021), việc tổ chức triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả tích cực. Trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đối với công tác dân vận không ngừng được nâng lên. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp từng bước được đổi mới, nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Công tác cải cách hành chính gắn với tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến. Chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, thành lập và từng bước nâng cao hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và hệ thống trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, tận tụy phục vụ người dân. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, vụ việc tồn đọng kéo dài ở các địa phương cơ sở. Các chỉ số đánh giá đối với tỉnh trong những năm qua không ngừng đà tăng điểm, tăng hạng.

Nhờ vậy, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế ổn định và cao hơn mức trung bình chung của cả nước (năm 2021 đạt 5,02%); tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng đều theo các năm (năm 2021 đạt gần 17.000 tỷ đồng), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người không ngừng được nâng lên (năm 2021 đạt 67 triệu đồng), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần theo các năm. Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được những kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã có 173/182 xã (tỷ lệ 95%) đạt chuẩn nông thôn mới, 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 983 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 08/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương chọn làm thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong 05 năm qua, các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua yêu nước; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2018 - 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.573 mô hình điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; xây dựng được hàng trăm điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, về dân vận chính quyền. Dưới sự chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của UBND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, có 28 chuyên đề được giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh còn một số tồn tại, hạn chế. Việc trao đổi thông tin qua lại giữa các cấp chính quyền với khối dân vận, Mặt trận, đoàn thể về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến người dân, đặc biệt là triển khai các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa kịp thời, đầy đủ nên trong quá trình đi tuyên truyền, vận động của khối dân vận, Mặt trận, đoàn thể gặp nhiều khó khăn; vai trò của khối dân vận, Mặt trận và đoàn thể trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân ở một số nơi, một số vụ việc chưa kịp thời…

Tại buổi lễ, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022- 2026 với các nội dung: Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dân vận; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 269-QĐ/TU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của UBND, cơ quan nhà nước các cấp; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân; thực hiện có hiệu quả quy chế đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình phục vụ nhân dân; phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong bối cảnh mới, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chỉ đạo những mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường đối thoại dân chủ trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, vướng mắc. Chủ động nắm tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề nóng, bức xúc; kịp thời đề xuất giải pháp đồng bộ, hiệu quả giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Đồng chí Võ Trọng Hải giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả những nội dung đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra đặc biệt là xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025.

Tin và ảnh: Chu Thanh Hoài

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất