Thứ Hai, 22/7/2024
Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Hà Nội

 Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Lê Hồng Sơn; Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng UBND TP, các Ban và Văn phòng Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) Hà Nội; các thành viên Cụm thi đua các Đảng ủy Khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các trường trực thuộc Khối…

Phát biểu đề dẫn, khai mạc Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP. Nguyễn Doãn Toản cho biết: thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng hiệu quả, phát huy dân chủ ở cơ sở. 


Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội -
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP
Nguyễn Doãn Toản phát biểu đề dẫn, khai mạc Hội nghị

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đó, những năm qua, Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, UBND TP và Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó, thực hiện QCDC trong khối giáo dục đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, NLĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội hiện có 70 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 18.000 đảng viên, có 69 trường ĐH, CĐ với trên 1.300 giáo sư và phó giáo sư, 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, hơn 8.500 thạc sĩ, gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương trong mọi lĩnh vực; trên 600.000 sinh viên chính quy. Những năm gần đây, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng tạo nên sự đoàn kết, ổn định, phát triển của các trường; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, NLĐ, sinh viên và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở một số trường ĐH, CĐ thuộc Đảng ủy Khối còn những hạn chế cần được điều chỉnh, khắc phục: Ban Chỉ đạo QCDC hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa xây dựng chương trình công tác cụ thể, chưa kịp thời kiện toàn BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC khi có thay đổi về nhân sự; việc họp đánh giá định kỳ thực hiện QCDC chưa thường xuyên; một bộ phận cán bộ, giảng viên, sinh viên chưa có trách nhiệm đầy đủ về thực hiện QCDC… Từ thực tế đó, Hội nghị này được tổ chức nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các trường ĐH thuộc Khối. 

Tại Hội nghị các ý kiến tham luận từ lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ trong Khối đã tập trung vào những nội dung thiết thực như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, việc triển khai tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở của ban giám hiệu gắn với thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Đánh giá kết quả đạt được và phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, trao đổi kinh nghiệm và những cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, nêu lên vai trò của hội đồng trường, ban giám hiệu, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội sinh viên trong thực hiện QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng trường; đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC thời gian tới.


 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những ý kiến tham luận đã nêu được những vấn đề lý luận và thực tiễn cùng những kinh nghiệm xây dựng, thực hiện QCDC cơ sở trong các trường ĐH, CĐ. Trong đó đưa ra những kinh nghiệm giúp phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, quản trị của hội đồng trường, quản lý điều hành của ban giám hiệu các trường ĐH, CĐ.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Phát huy dân chủ mới giải phóng được sức sáng tạo của con người, đặc biệt đối với người học và người dạy trong các trường ĐH, CĐ. Việc phát huy dân chủ trong nhà trường còn là phát huy dân chủ trong bày tỏ quan điểm về học thuật, nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, công tác tài chính, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Việc triển khai giáo dục ĐH tự chủ đang là xu thế chung của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới; vì vậy trong thời gian tới, đồng chí đồng chí đề nghị các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP không ngừng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giảng dạy ĐH để hội nhập quốc tế cũng như đáp ứng nhu cầu người học là tất yếu. Vì thế, các nhà trường cần đẩy mạnh phát huy dân chủ, trong đó chú trọng vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu của đảng viên và tổ chức cơ sở  Đảng, nhất là người đứng đầu, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong toàn xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, cạnh tranh trong giáo dục ĐH ngày càng tăng khi nhiều trường quốc tế gia tăng đầu tư tại Việt Nam, nên các nhà trường cần gắn việc thực hiện QCDC với đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đưa giáo dục sáng tạo vào trong nhà trường. Cùng đó, gia tăng trách nhiệm của các nhà trường, gắn chặt với nhu cầu thị trường để tăng sức cạnh tranh của thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, việc phát huy dân chủ phải xuất phát từ nội tại, tránh bệnh hình thức để tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực này.


 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Lê Hồng Sơn đánh giá cao hơn 50 tham luận đã gửi tới Hội nghị với những kinh nghiệm quý trong thực hiện QCDC cơ sở. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cũng như các nhà trường đặt trọng tâm ưu tiên cho công tác này; xây dựng dân chủ phù hợp tình hình thực tiễn từng cơ sở đào tạo; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan. Song song đó, Đảng ủy Khối cần lãnh đạo các trường ĐH, CĐ xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, đặc biệt khẳng định vai trò của việc thực hiện QCDC cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCCVC và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Gắn việc thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục ĐH, CĐ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện nhiệm vụ chính trị ... Trên cơ sở đó,  thống nhất về nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên, người lao động, người học... trong triển khai đổi mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị các trường ĐH, CĐ trong tình hình mới./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất