Thứ Sáu, 21/6/2024
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay

 

 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng khóa XII, đó là: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp”(1), để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng càng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.

Là tổ chức đảng trong các cơ quan đầu não của hệ thống chính trị gồm: các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các cơ quan của Quốc hội; các cơ quan bộ, ngành thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội... từ một Liên cơ quan Trung ương, được thành lập theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 07/11/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại “Thủ đô kháng chiến” - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, qua bốn lần sắp xếp lại, hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm có 61 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó có trên 5 nghìn chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc với hơn 77 nghìn đảng viên). Tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có những điểm khác biệt so với tổ chức đảng ở các địa phương và doanh nghiệp, thể hiện ở đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, ở chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và bộ máy cơ quan chuyên trách giúp việc cấp ủy, ở mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức đảng. Những đặc điểm có tính đặc thù đó có ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”(2).

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương trước hết là nâng cao năng lực đổi mới tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong cơ quan, đơn vị; xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, trí tuệ đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương là làm cho từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức, cấp ủy đảng trong cơ quan, đơn vị có ý thức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, kiến thức để đấu tranh phản bác lại những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, những hành động sai trái, thù địch, đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thời gian qua, các cấp ủy ở Đảng bộ Khối đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch nhằm hiện thực hóa quan điểm của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Kết quả nổi bật là: Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở; sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn; tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; có nhiều cách làm hay, biện pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng chi bộ; công tác quản lý phát triển đảng viên được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và quy định của đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tập trung chỉ đạo, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận được tăng cường với nhiều nội dung, hình thức phong phú; công tác dân vận có sự chuyển biến tích cực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy được thể hiện rõ; vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị được khẳng định.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu nhận thức về công tác đảng, xây dựng, chỉnh đốn đảng chưa thực sự thấu đáo. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức có mặt còn hạn chế. Việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên có lúc còn chưa kịp thời, thiếu chủ động. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy của các tổ chức đảng nhìn chung chưa được cụ thể hóa, thể chế hóa tương xứng với vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng các cơ quan Trung ương. Chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Một số cấp ủy chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; sức chiến đấu chưa cao, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phát huy vai trò là đảng bộ của các cơ quan Trung ương, với đội ngũ đông đảo đảng viên công tác ở các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở tầm vĩ mô và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, toàn diện yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đặc biệt là nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nắm vững chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng và vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị; liên hệ thực tiễn với đảng bộ, chi bộ ở từng cơ quan, đơn vị, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ban hành nghị quyết, chỉ thị, xây dựng chương trình hành động, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, phương thức, nội dung hoạt động, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng. 

Cấp ủy cấp trên trực tiếp phải nắm tình hình và phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng. Lấy kết quả hoạt động của tổ chức đảng trực thuộc là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên được phân công phụ trách.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.

Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh và ngay từ chi bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo đúng tiến độ, bảo đảm toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia; định kỳ tổ chức thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kết hợp giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội, chú trọng thông tin đúng, đủ, chính xác và minh bạch về những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng và dư luận xã hội đang quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện sâu rộng thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để việc học tập làm theo Bác là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chú trọng vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên và sự nêu gương của đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy các cấp. Công tác chính trị tư tưởng phải tiến hành đồng bộ với việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị. Trước khi tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, cấp ủy cần nắm vững tâm tư, nguyện vọng và chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những vấn đề bức xúc, băn khoăn, lo lắng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời thực hiện tốt chế độ lấy ý kiến và những việc phải công khai theo quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội bảo đảm về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế hoạt động, chính sách bảo đảm cho các lực lượng tham gia làm công tác chính trị tư tưởng trong cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm trái các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm, những người viết, phát tán tài liệu có nội dung sai trái, thông tin bịa đặt, tố cáo sai sự thật. 

Ba là, củng cố, kiện toàn, tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chi bộ, trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đảng ủy Khối chủ động đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo hướng tăng cường trách nhiệm gắn với củng cố tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy và quy định rõ trách nhiệm cán bộ và chế độ quyền lợi cho đội ngũ làm công tác đảng thông qua việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và xây dựng Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng và đặc điểm của đội ngũ đảng viên. Xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có văn hóa, trình độ chuyên môn và quản lý; năng lực tổ chức thực tiễn tốt; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Lãnh đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong công tác xây dựng Đảng, dựa vào quần chúng để xây dựng tổ chức đảng và kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quyền làm chủ của người lao động, nghiêm trị những hành vi lợi dụng dân chủ, gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định của Đảng, của các tổ chức và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản. Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo, chế độ thông tin nhanh chóng, chính xác nhằm bảo đảm thực sự dân chủ trong các quyết định tập thể, đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Sinh hoạt cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nghiên cứu xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Sau khi có nghị quyết, cấp ủy, bí thư phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chú trọng kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật. Mọi hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đảng phải được tổ chức chặt chẽ và mọi vấn đề phải được đưa ra bàn bạc, trao đổi, thảo luận một cách công khai, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, mọi đảng viên được quyền phát biểu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình trước chi bộ; các ý kiến thảo luận được chi ủy, chi bộ tôn trọng thì dân chủ càng được phát huy, kỷ luật của Đảng được giữ vững, tính chiến đấu càng được nâng cao.

Năm là, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quản lý chặt chẽ cả đội ngũ và từng cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò quản lý của cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho cán bộ, đảng viên gắn với sinh hoạt chi bộ; định kỳ tổ chức cho cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự phê bình làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của cá nhân về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Triển khai và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn tư cách đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện các kết luận kiểm tra; tập trung kiểm tra những nơi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm.

Sáu là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng.

Một trong những biện pháp quan trọng xây dựng tổ chức đảng là có cơ chế phù hợp để các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến, đóng góp xây dựng tổ chức đảng, góp ý kiến phê bình cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý, giúp cấp ủy, tổ chức đảng có thêm thông tin về ưu điểm, hạn chế thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Có cơ chế để đảng viên, hội viên tích cực tham gia nắm tình hình, phản ánh tư tưởng, tình hình dư luận xã hội, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin; chế độ tiếp thu và trả lời ý kiến đóng góp, nguyện vọng của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Thông qua ý kiến đóng góp xây dựng của các đoàn thể và quần chúng, cấp ủy, chi bộ thảo luận, xem xét, đánh giá và đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị ở các cơ quan Trung ương.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nêu trên, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm chính trị cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng là đóng góp quan trọng, thiết thực của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

---------------------------

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, Hà Nội, 2021, Tập 1, tr 91.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, Nxb CTQGST, Hà Nội, 2022, tr 159.

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất