Thứ Ba, 25/6/2024
Quân khu 4 thực hiện hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

 Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và người dân xã Tân Hương (Tân Kỳ, Nghệ An)
san lấp nâng cấp đường giao thông nông thôn

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, tìm cách chống phá, lôi kéo, kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình hình di cư tự do, buôn bán ma túy trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều, đặc biệt đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Trước tình hình đó, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, nhiệm vụ hành quân dã ngoại (HQDN) làm công tác dân vận, nhất là Hướng dẫn số 303/HD-CT ngày 28/02/2018 của Tổng cục Chính trị về "Hành quân dã ngoại (HQDN) làm công tác dân vận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ", hàng năm Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đưa nhiệm vụ HQDN làm công tác dân vận vào nghị quyết, các kế hoạch của LLVT Quân khu để lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ HQDN. Cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 592/HD-CT ngày 22/3/2018 về "Thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận" để các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; căn cứ vào Chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu hàng năm, Cục Chính trị đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy rà soát, lựa chọn địa bàn; trên cơ sở đó, Cục Chính trị xây dựng kế hoạch phân công địa bàn cho các đơn vị, tập trung vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng tôn giáo có tình hình phức tạp và vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên, kế hoạch, chỉ thị hàng năm, ra nghị quyết lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ HQDN làm công tác dân vận. Trong từng đợt HQDN các đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo, phân công chỉ huy, thành lập các tổ công tác chuyên sâu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành khảo sát địa bàn, nắm chắc tình hình, những thuận lợi, khó khăn, cùng với địa phương thống nhất nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, đảm bảo sát đúng và phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị và địa phương; phối hợp cùng địa phương phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện các nội dung công việc đã thống nhất, được xác định trong kế hoạch, có tính khả thi cao. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh phát huy vai trò trung tâm tham mưu, hiệp đồng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương nơi có đơn vị đến HQDN làm công tác dân vận; thực hiện tốt công tác chuẩn bị, huy động lực lượng tham gia, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, bố trí thời gian hợp lý cho các hoạt động tuyên truyền, vận động, giúp dân xây dựng công trình, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên chỉ đạo tiến hành tốt công tác kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời trong từng đợt HQDN làm công tác dân vận từ cấp cơ sở, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ HQDN làm công tác dân vận của các đơn vị cho những đợt tiếp theo.

Từ năm 2018-2022, Quân khu đã bố trí 350 lượt đại đội, 1.231 lượt cán bộ, chiến sỹ, 1.278 lượt dân quân tự vệ đến địa bàn 126 lượt xã thực hiện nhiệm vụ HQDN làm công tác dân vận. Căn cứ tình hình địa bàn, thực tiễn địa phương trong từng đợt HQDN, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương nơi đơn vị làm nhiệm vụ HQDN đã tuyên truyền, vận động Nhân dân với 1.763 buổi/526.569 lượt người tham gia. Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận diện và giải pháp phòng, chống hoạt động truyền đạo trái pháp luật; tác hại của ma túy, hủ tục, tệ nạn xã hội; thực hiện các cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa Covid-19; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân, truyền thống Quân đội, Quân khu, đơn vị, địa phương và kết quả, ý nghĩa đợt HQDN của các đơn vị Quân đội tham gia giúp Nhân dân trên địa bàn, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Qua từng đợt các đơn vị đã kịp thời rút kinh nghiệm và có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, như: Thành lập các tổ tư vấn chuyên sâu (tổ tuyên truyền, tổ văn hóa văn nghệ, tổ thể thao, tổ cắt tóc, tổ tuần tra, tổ lao động, tổ quân y...); nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa, băng rôn, khẩu hiệu, tủ sách pháp luật; thăm viếng, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, nhà lưu niệm, nhà truyền thống gắn với hoạt động chiếu phim; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu bóng đá, bóng chuyền; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí... Thông qua các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân và tổ chức các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, địa phương phát động; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương và trên địa bàn Quân khu.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn HQDN. Trong từng đợt HQDN các đơn vị đã thành lập các tổ công tác chuyên sâu, phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đã tổ chức 108 buổi trao đổi về phương pháp sinh hoạt chi bộ, tổ đảng; 81 buổi nói chuyện truyền thống; 97 buổi tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, tiến hành 45 buổi sinh nhật đoàn viên làm mẫu để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; tổ chức hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, cách thức, phương pháp tiến hành một buổi hội nghị, sinh hoạt, học tập, dẫn chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ... Các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm, giúp Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch chiến đấu, kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Phối hợp trao đổi, bồi dưỡng các nội dung cho gần 900 đồng chí dân quân tự vệ và dự bị động viên; trao đổi về nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, xóa mù chữ, luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ an ninh tự quản, tổ tư vấn pháp luật, tổ vận động hòa giải ở cơ sở... Qua đó, chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở được nâng lên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Chỉ đạo các đơn vị vận động Nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, hậu phương Quân đội, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... chú trọng các địa bàn đặc thù, vùng sâu, vùng xa, vùng địa hình khó khăn. Tham gia phối hợp hiệu quả các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi (giúp Nhân dân hơn 154.030 ngày công làm mới, tu sửa 61.488 km đường giao thông nông thôn, 1.109 km kênh mương nội đồng, tu sửa 261 trường học, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà văn hóa); giúp đỡ 3.246 hộ gia đình chính sách, neo đơn, hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo 1.210 suất quà trị giá 1.245,9 triệu đồng; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 13.672 lượt người dân với tổng số tiền hơn 3.029 triệu đồng, từ đó hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân tiếp tục tỏa sáng.

Như vậy, trong năm năm qua (2018-2023), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nắm chắc tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ HQDN làm công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

Phan Thanh Đoài - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất