Thứ Năm, 18/4/2019
Hà Nội: Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)

 Quang cảnh hội nghị

Những kết quả trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Báo cáo về kết quả quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XI), do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trình bày tại hội nghị cho thấy: Thành ủy Hà Nội đã chủ động triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo; đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Với phương châm làm từng bước vững chắc, thành phố chọn mỗi loại hình một số cơ sở làm “điểm” để rút kinh nghiệm sau đó nhân ra diện rộng.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã chú trọng triển khai gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt QCDC trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc, đạo đức và lối sống, coi trọng thực hiện phương châm “dựa vào dân để xây dựng Đảng”…

Để phát huy dân chủ trực tiếp, thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Thành ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, những năm gần đây, Hà Nội đã tổ chức 06 cuộc tiếp xúc, đối thoại cấp thành phố. 30/30 quận, huyện, thị ủy tổ chức 81 hội nghị đối thoại; 468/584 xã, phường, thị trấn tổ chức 751 hội nghị đối thoại. Trong quá trình đối thoại, lãnh đạo các cấp trực tiếp tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải quyết những phát sinh ngay tại cơ sở, được dư luận nhân dân đồng tình, tin tưởng.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, đa dạng, thiết thực, gần dân, phù hợp với từng khu vực, đối tượng; phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân…


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

Đến nay, các loại hình thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã được thành phố kiên trì triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có bước tiến mạnh mẽ. Mạng diện rộng (WAN) của Thành phố đã kết nối tới 100% các cơ quan, đơn vị của Thành phố (năm 2008 là 60%); đã vận hành thử nghiệm phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp tại 6 sở, quận, huyện. Có 552/1.883 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 29,3%). Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố tăng liên tục 5 năm liền kể từ năm 2012; riêng năm 2016 tăng 10 bậc xếp thứ 14/63, năm 2017 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Hà Nội nằm trong tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới. Thực hiện tốt QCDC gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khoá XI “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội đã triển khai thực hiện dân chủ, công khai, hiệu quả  là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành sắp xếp xong toàn bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Hà Nội đã quan tâm gắn thực hiện QCDC với hai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do hệ thống chính trị thành phố phát động, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ việc làm cho dân hiểu, người dân đã đồng thuận, tự nguyện, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đã huy động đóng góp công sức, kinh phí trên 5 ngàn tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở và các công trình phục vụ dân sinh… Kết quả này góp phần đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 294/386 xã (đạt 76,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức) đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả từ việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thành phố. Đưa kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực… Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện QCDC đã có những chuyển biến rõ nét, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng, chính quyền với người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho các cá nhân

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Báo cáo tại Hội nghị cũng cho thấy, trong năm 2018, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên đã có sức lan toả và đạt được những kết quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở đã tập trung thực hiện Chỉ thị 12/CT-TU, ngày 5/12/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”.

Đến nay, tổng số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” toàn thành phố là 9.684 (tập thể là 4.288, cá nhân là 5.396), trong đó, cấp thành phố: 644 mô hình; cấp quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy: 2.213 mô hình; cấp xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp: 6.827 mô hình. Các mô hình "Dân vận khéo" được triển khai trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục góp phần tích cực vào thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Trước những tồn tại, hạn chế đã được hội nghị chỉ rõ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; “Dân vận khéo” vừa là mục tiêu, vừa là phương pháp thực hiện công tác dân vận. Chính vì thế, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TƯ của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TW của Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở". Phải gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 217, 218-QĐ/TƯ, để “phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ tiêu cực, sai phạm của cán bộ và những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn”. Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC phải gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, của các cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý phải nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp làm tốt công tác tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2018 cho 7 cá nhân; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 15 cá nhân có mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu.

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất