Thứ Tư, 26/2/2020
Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết thực hiện Kết luận số 114 và Chỉ thị số 49 của Trung ương về công tác dân vận

 Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo về thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn theo Kết luận số 114, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai đã vào cuộc tích cực, nhất là việc triển khai các phong trào như xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trọng điểm, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư… Cùng với đó là thực hiện tốt công tác dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, đảm bảo để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bác; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách về dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nội dung thực hiện Quyết định số 783-QĐ/TU của Tỉnh ủy, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 3.021 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, trong đó cấp tỉnh tổ chức được 153 cuộc, cấp huyện 839 cuộc. Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân đã kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết, tháo gỡ, nhờ đó đã củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.


 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai  Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo

Đánh giá về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2018, báo cáo của Tỉnh ủy nêu rõ, việc thực hiện đã đi vào nền nếp. Các cơ quan, đơn vị đã có sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn với phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở dần đi vào chiều sâu ở nhiều nơi, có tác động tích cực đến xây dựng Đảng, củng cố hoạt động của chính quyền, đoàn thể.

Cũng trong năm 2018, công tác tôn giáo được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, đáp ứng nhu cầu hoạt động của các tôn giáo chính đáng, của tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ dần đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật.

Tiếp sau phần thảo luận của đại biểu các ngành, đại diện các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận, nhấn mạnh: Ngay sau Hội nghị chuyên đề này, các cấp, ngành cần coi trọng việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong các báo cáo.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; gắn với đó là thực hiện nghiêm các yêu cầu về công tác cán bộ, thi hành các chuẩn mực về đạo đức công vụ, luân chuyển đúng quy định và thời gian cán bộ làm tại vị trí thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, vị trí dễ nảy sinh tiêu cực… Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận là tiếp tục làm phong phú hơn nội dung, hình thức triển khai hoạt động dân vận, công tác tôn giáo; chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng cao.

Nguồn: baolaocai.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi