Thứ Hai, 24/2/2020
Hưng Yên: Chú trọng đối thoại và lắng nghe ý kiến nhân dân
 
Các đại biểu dự hội nghị 


Năm 2018, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống dân vận các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tích cực nắm tình hình cơ sở, tham mưu kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề “nóng”, bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, duy trì trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

 Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai tích cực; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

 Năm 2019, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; chú trọng nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền với phương châm của Chính phủ năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"...

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới: Hệ thống dân vận các cấp chú trọng đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân; chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyền với phương châm của Chính phủ năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"...

 Lê Hiếu/ baohungyen.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi