Thứ Năm, 13/6/2024
Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. 

 

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội và Công an.

Hội thảo khoa học "Lý luận-thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" là dịp để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận với nhiều nội dung phong phú, với hàm lượng khoa học cao.

Sau khi các đại biểu tham luận, phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước khẳng định: “Dựng nước đi đôi với giữ nước là kết tinh kinh nghiệm quý báu lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta. Tư tưởng, triết lý, kinh nghiệm quý báu của cha ông kết tinh từ lịch sử đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nên giá trị văn hóa, nghệ thuật dựng nước, giữ nước Việt Nam”.

Trong quá trình lãnh đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy đổi mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc. Để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, kết luận liên quan đến bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao các đại biểu dự hội thảo nêu nhiều ý kiến sâu sắc, khoa học đóng góp xây dựng Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Thành tựu cơ bản bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng của quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Để đạt kết quả này, theo Chủ tịch nước, các đại biểu đều thống nhất cao bài học kinh nghiệm quý là chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam, nhân dân tin Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thống nhất với các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Phải giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời luôn nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, về kinh tế, văn hóa, tinh thần, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước và xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Muốn bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải có một nền kinh tế mạnh, một nền quốc phòng an ninh đủ mạnh, quan hệ quốc tế rộng mở.

Chủ tịch nước đề nghị sau hội thảo, Tổ Biên tập tổng hợp chọn lọc đưa vào dự thảo Đề án những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đã được nêu ra. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần giáo dục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trong cả nước những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân cần.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng,
Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3.
 

 

* Trước đó trong sáng nay, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo dự Hội thảo thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố Hải Phòng.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu 3.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất