Thứ Ba, 25/6/2024
Tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tận tâm, tận hiến với đất nước

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.


Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự Hội nghị có 330 đại biểu, trong đó có 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp cho nền khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ.

Hội nghị là dịp để tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm và khát vọng cống hiến của bản thân, của ngành, của giới mình.

Có nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy mạnh mẽ sức lao động, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho các ngành, các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc.

Những kết quả đó càng có ý nghĩa vào dịp Đảng, Nhà nước đang tập trung chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới hoạt động của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ chế, chính sách và đầu tư phát triển văn hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chính là nguyên khí quốc gia, là vốn quý của dân tộc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật.


Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước phát huy năng lực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, thỏa mãn đam mê, cảm hứng, khát vọng và quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển năng lực bản thân, được tạo cơ hội, điều kiện cần thiết, phù hợp điều kiện đất nước để cống hiến cho Tổ quốc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ người Việt có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và ngoài nước; thật sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với những vấn đề của đất nước…

(nhandan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất