Thứ Sáu, 14/6/2024
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) tại tỉnh Quảng Bình

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); các đồng chí thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Quảng Bình, có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nêu rõ: Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng phù hợp với thực tiễn của tỉnh nhà, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.


 Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 
phát biểu tại Hội nghị

Để đánh giá một cách khách quan, đúng thực chất ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm để làm rõ thêm những kết quả, thành tựu nổi bật; phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Theo đó, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đươc nâng lên; các giải pháp xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh (QP,AN) trên địa bàn được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; LLVT tỉnh nhà vững mạnh toàn diện; QP,AN được củng cố và tăng cường. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH và củng cố, tăng cường QP,AN, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Báo cáo cũng nêu 4 mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm, 2 phương châm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ giải pháp chính để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Đó là xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ bảo đảm QP,AN, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng LLVT vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.


 Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận định, dự báo tình hình cùng nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương   ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng của Quảng Bình trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Cơ bản thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương gợi mở một số nội dung về nhiệm vụ thời gian tới, gồm: tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tập trung huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tăng cường nắm cơ sở, dự báo chính xác tình hình, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ QP, AN, nhất là chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và khẳng định Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực để tổ chức thực hiện tốt hơn chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng,  yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa; tiến hành đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, khắc phục triệt để những khâu yếu đã được chỉ ra; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chính.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện phải được nhất quán, triệt để và đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực chủ yếu, LLVT làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao Bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

* Trước đó, chiều 16/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình
tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

Các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và TP. Đồng Hới tham gia cùng đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Vũ Đại Thắng đã thỉnh chuông tại tháp chuông Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước, cho nhân dân. Sinh thời, Người luôn dành cho Quảng Bình muôn vàn tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt. Hơn 50 năm Bác đã đi xa nhưng Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình mãi mãi gửi trọn niềm tin và lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối công lao to lớn của Người.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước, Quảng Bình tự hào có trên 15 vạn người con tham gia kháng chiến, trong đó có hơn 13.000 liệt sỹ cùng hàng vạn thương binh, bệnh binh đã cống hiến xương máu vì độc lập tự do của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dành một phút mặc niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nguyện hứa sẽ cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tiếp tục nỗ lực thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng quê hương, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

* Cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Đại Giác (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới).


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc sức khỏe, an lạc
đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đón tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo phát triển với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”; đồng thời khẳng định tăng ni, phật tử tỉnh luôn phát huy truyền thống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã gửi lời chúc sức khỏe, an lạc đến các vị hoà thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã dày công xây dựng nên công trình chùa Đại Giác tôn nghiêm và bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được vãn cảnh và dâng hương tại chùa.

Chúc mừng những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tăng cường vận động, tuyên truyền tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình
trồng cây lưu niệm tại chùa Đại Giác

Dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại chùa Đại Giác./.

Nhóm PV và CTV.

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất