Thứ Ba, 25/6/2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư…

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt


Ngày 15/5/2008, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 620/2008/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, nay là Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam. Năm nay, Nhóm tròn 15 năm thành lập.

Vai trò của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được khẳng định, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội

Thay mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh bày tỏ niềm vinh dự được đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội khóa XII - người đã ký ban hành Nghị quyết, cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII sáng lập ra Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, tạo tiền đề để Nhóm tiếp tục hoạt động trong các nhiệm kỳ Quốc hội tiếp sau.

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu rõ, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo Quốc hội, bằng các hoạt động đa dạng, phong phú, sự tham gia tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội, vai trò của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được khẳng định, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội.

Nhóm và các nữ đại biểu Quốc hội đã đóng góp tích cực trong vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Nhóm đã phối hợp với Ủy ban Xã hội trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề này trong xây dựng pháp luật. Đến nay, đã có 135 dự án luật, 2 dự án Pháp lệnh được xem xét, thẩm tra về lồng ghép giới. Qua các nhiệm kỳ, vấn đề bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới ngày càng được quan tâm hơn, có chất lượng hơn.

Kết quả hoạt động của Nhóm và các đại biểu Quốc hội còn được thể hiện cụ thể trong các hoạt động nâng cao kỹ năng của nữ đại biểu thông qua việc tạo diễn đàn cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động đại biểu; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; tham gia tích cực, có hiệu quả trong hoạt động ngoại giao nghị viện.

Trong 15 năm hoạt động, Nhóm có các nữ đại biểu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao, như Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng…; có nữ đại biểu công tác ở các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cơ sở… Và ở bất cứ cương vị công tác nào, các nữ đại biểu Quốc hội luôn phát huy phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam, nỗ lực học tập, rèn luyện, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Thúy Anh khẳng định.

Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, được bình đẳng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta

Bày tỏ vui mừng lần thứ ba gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội kể từ khi Nhóm được thành lập đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, sau mỗi lần gặp mặt, đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội đều có bước phát triển mới, tích cực hơn”.

Nêu bật vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của Dân tộc, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ" và tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và được bình đẳng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta từ ngày thành lập tới nay.

Quyền của phụ nữ đã được đề cập ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, khẳng định tại Điều 9, đó là: "Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện". Chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được đặc biệt quan tâm và thể hiện trong nhiều Nghị quyết của Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư... Nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27.4.2007, của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với quan điểm: "Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới"; và mục tiêu: "Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực".

Sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 20.1.2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục giữ nguyên những mục tiêu đã đặt ra, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại..., trong đó có thành tựu về hoàn thiện thể chế phát triển. Đây tiếp tục là yêu cầu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, chủ trương, chính sách của Đảng đã được thể chế hóa thành luật pháp, tạo hành lang pháp lý cho đất nước phát triển ngày càng bền vững.

“Tôi đã nhiều lần nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Đây là kết quả của cả một quá trình quyết tâm, nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò to lớn, quan trọng của Quốc hội nói chung và các nữ đại biểu Quốc hội nói riêng”, Tổng Bí thư khẳng định.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các nữ đại biểu


Tổng Bí thư cũng vui mừng nhận thấy, với sứ mệnh và trọng trách cử tri giao phó, các nữ đại biểu Quốc hội đã và đang đóng góp rất tích cực quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Qua nghe báo cáo của Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư ghi nhận, với mục đích tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. 15 năm qua, Nhóm đã tổ chức được nhiều hoạt động, góp phần tham gia thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội.

Qua nghe ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị của một số nữ đại biểu đại diện cho Nhóm, Tổng Bí thư vui mừng vì sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các nữ đại biểu để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, đầy tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nữ đại biểu Quốc hội. “Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ, trong đó có các nữ đại biểu Quốc hội, cùng những chủ trương bình đẳng giới”, Tổng Bí thư cho biết.

Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn Dân, toàn hệ thống chính trị của nước ta, trong đó có vai trò và trách nhiệm lớn lao của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội. Nêu bật bối cảnh này, Tổng Bí thư mong rằng các nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần nhận thức sâu sắc điều đó và cùng nhau thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư đề nghị, các nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, hết lòng, hết sức vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu của nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật (trong đó có luật pháp, chính sách về bình đẳng giới), giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong hoạt động của Quốc hội.

Mỗi nữ đại biểu Quốc hội cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy được thế mạnh của phụ nữ, tạo sự thuyết phục cao trong ý kiến tham gia cũng như trong các hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, các nữ đại biểu Quốc hội cũng cần phát huy bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là những "bông hồng thép", là những tấm gương sáng về sự đoàn kết, phấn đấu, tiến bộ, phát triển và lan tỏa, truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, Tổng Bí thư căn dặn.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
chụp ảnh chung với các nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV


Tổng Bí thư đề nghị, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội, tạo sự đồng thuận của Quốc hội trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nói chung, trong đó có chính sách, pháp luật đối với phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách về giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là về thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, đói nghèo và biến đổi khí hậu... nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng và Nhà nước ta đã và đang tạo mọi điều kiện để các nữ đại biểu Quốc hội phát huy vai trò là người đại diện của nhân dân; bảo đảm các nguồn lực để pháp luật về bình đẳng giới được thực thi ngày càng tốt hơn. Khẳng định điều này, Tổng Bí thư tin tưởng, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào hoạt động của Quốc hội, làm tròn trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

“Rất mong các đồng chí với trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, ra sức phấn đấu, nỗ lực làm việc, tiếp tục góp phần để Quốc hội Việt Nam ta thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, hoạt động hiệu lực và hiệu quả”, Tổng Bí thư nói.

(daibieunhandan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất