Thứ Sáu, 24/5/2024
Nhiệt điện Hải Phòng: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chương trình xuyên suốt

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đang làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD (tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng). Theo đó, mỗi năm Nhà máy sản xuất 7,2 tỉ KWh điện, cung cấp sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, doanh thu đạt khoảng 9.000 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng tiền thuế hàng năm.

Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cũng luôn xác định cần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là một chương trình xuyên suốt, đồng hành trong mọi hoạt động tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Đơn vị đã ban hành kế hoạch, định hướng, giải pháp cụ thể và giao nhiệm vụ đến từng đơn vị, phòng ban.


 Trong ca trực Điều hành viên phòng kiểm soát Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng luôn có nhiệm vụ đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục và kinh tế

 

Xây dựng và thực hiện Chương trình thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm của công ty.Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Trong đó, đơn vị xác định sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển KTXH của đất nước. Tăng cường quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, đảm bảo đúng tiến độ các công trình đầu tư; các công tác sửa chữa, bảo dưỡng, SCL đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng sau sửa chữa nhằm nâng cao Hệ số khả dụng, nâng cao độ an toàn và tin cậy các tổ máy.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay đảm bảo tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, hệ số thanh toán nợ lớn hơn 1,0 lần. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản thông qua việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ của công ty.
Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương đảm bảo tính khoa học, minh bạch, phù hợp với thị trường, tình hình của công ty, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động.

Thực hiện triển khai kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số mà công ty được giao. Trong đó, tập trung nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích như cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng,…

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng đẩy mạnh sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc chuyên môn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ, EVN, EVNGENCO 2, Công ty về thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xác định việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cần phải đi trước. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tăng cường các biện pháp thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023.

Ban lãnh đạo công ty sẽ thực hiện đúng và đủ tất cả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các Công ước/Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước Stockholm, Công ước Basel, Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận chung COP26 về ứng phó biến đổi khí hậu...), các quy định của các nhà tài trợ. Rà soát tổng thể và triển khai nâng cấp công nghệ nhà máy để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện cụ thể.


 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng chủ động từng bước đi trong chuyển đổi số, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích giúp tiết kiệm chống lãng phí

 

Tập trung nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng triệt để chuyển đổi số: xây dựng hệ thống CSDL môi trường ngành điện, số hóa hồ sơ, kiểm soát ô nhiễm, giám sát môi trường online đối với các chất thải... Thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường cho công ty.

Căn cứ Chương trình tổng thể về thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra trong năm 2023.

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá thường xuyên việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn. 

PV


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất