Thứ Bảy, 25/5/2024
Đảng ủy Agribank nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược của Đảng

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo với tựa đề “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949, lấy bút danh X.Y.Z. Trong đó, Người nhấn mạnh “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”, “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng.Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”... Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, được xem là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Sau này, xuất phát từ bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 10/1999, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác dạy về công tác dân vận.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường lịch sử, công tác dân vận đã phát huy vai trò to lớn trong việc tuyên truyền, vận động, không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa Đảng - Nhà nước với Nhân dân, tập hợp các tầng lớp Nhân dân để tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác dân vận đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 

Thực tiễn lịch sử vẻ vang trong suốt 93 năm qua của Đảng ta cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận không ngừng được tăng cường, đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đồng thời, những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác dân vận của Đảng được ghi nhận, khẳng định. 

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra, đó là: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (trích Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2020).

Theo đó, đến Đại hội XIII của Đảng với tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, đã hoàn thiện, bổ sung nhiều nội dung mới về lãnh đạo đối với công tác dân vận. Nghị quyết Đại hội đã đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xác định cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ. Nghị quyết cũng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ: Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Nâng cao sức mạnh công tác dân vận trong tình hình mới

Với hệ thống mạng lưới rộng khắp trải dài mọi miền Tổ quốc với gần 40 nghìn cán bộ, người lao động, 23.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Agribank luôn ý thức sâu sắc sức mạnh khối đại đoàn kết toàn hệ thống là nguồn nội lực to lớn góp phần xây dựng  Đảng bộ Agribank trong sạch, vững mạnh, vun đắp hệ thống Agribank ngày càng phát triển hiện đại và hội nhập, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đối với “Tam nông” - “trụ đỡ” nền kinh tế đất nước. Vận dụng, làm tốt công tác dân vận, Đảng ủy Agribank luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống. Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát chỉ đạo của TW, ĐUK DNTW về công tác dân vận, Đảng ủy Agribank đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức triển khai kế hoạch và các nội dung liên quan đến công tác dân vận; đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận tại đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của TW, của ĐUK và Đảng ủy Agribank về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị. Đảng ủy Agribank lãnh đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Ban Bí thư, ĐUK DNTW, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Các tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong những năm qua, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong hệ thống Agribank thường xuyên thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chương trình hành động cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động nắm bắt kịp thời. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo các giá trị, tiêu chí của Đảng, áp chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử, học tập, công tác, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong hệ thống Agribank luôn nghiêm túc triển khai học tập và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục đoàn viên, thanh niên, người lao động; tổ chức tọa đàm, diễn đàn, thi trực tuyến và trực tiếp về lý luận chính trị xã hội, qua internet, mạng xã hội, zalo, facebook, E-office…, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên người lao động tham gia, được Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và toàn hệ thống Agribank ghi nhận và đánh giá cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận Trung ương chính thức phát động từ năm 2009, là một trong những dấu ấn đổi mới công tác dân vận, trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận, được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" với hàng vạn mô hình, điển hình được nhân rộng đã thúc đẩy nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, các ngành trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Để thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐTV, Ban điều hành, Agribank phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh hàng năm gắn với từng mảng chức năng, nghiệp vụ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Bên cạnh đó, Đảng bộ không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất và hiệu quả, thực hiện đúng vai trò chủ thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng đơn vị; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban/Tiểu ban chỉ đạo QCDC cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể, chế độ đối thoại giữa người sử dụng và đại diện người lao động; quy định về mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ Đảng, chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong hoạt động, thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra hàng năm, phát huy vai trò tổ chức đoàn thể, quần chúng trong thực hiện và giám sát thực hiện QCDC ở đơn vị.


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất