Thứ Hai, 6/12/2021
Hướng dẫn số 175-HD/BDVTW, ngày 08/6/2015 của Ban Dân vận TW về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Căn cứ Kế hoạch số 28-KH/BDVTW, ngày 06/6/2014 của Ban Dân vận Trung ương về triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015; Ban Dân vận Trung ương ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền như sau:     

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giới thiệu về vị trí, vai trò và tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng - Ngày Dân vận của cả nước; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thiết thực, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở, tạo sự quan tâm của xã hội; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và dân tộc, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với chủ đề: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

- Tổ chức sinh hoạt, toạ đàm, tuyên truyền về bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật (nay là Báo Nhân dân) số ra ngày 15/10/1949, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, qua đó xác định trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác dân vận của Đảng hiện nay.

- Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ ở các cấp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ dân vận và nhân dân, phát huy trí tuệ các thế hệ cán bộ góp ý xây dựng, hiến kế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

- Tổ chức liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao, treo băng-zôn, khẩu hiệu… tại cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Thời gian thực hiện: Từ 01/10 đến 15/10/2015.

2. Tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu do Ban Dân vận Trung ương phát hành nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

- Cuốn sách “Những điển hình dân vận khéo giai đoạn 2011 - 2015” và “Lịch sử công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2010”; phóng sự truyền hình về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015; đĩa bài hát truyền thống “Hành khúc người cán bộ dân vận”.

- Đề cương tuyên truyền, diễn văn kỷ niệm và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.  

- Tạp chí Dân vận số đặc biệt phát hành tháng 10/2015; khai trương Trang tin điện tử Dân vận phát hành trên mạng internet; các tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác dân vận trên các báo, tạp chí khác.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 và 10/2015.

3. Tuyên truyền và tham gia các hoạt động do Ban Dân vận Trung ương tổ chức

- Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước Ngành Dân vận; biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ dân vận và ban dân vận các cấp góp ý dự thảo văn kiện và tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tích cực tham gia xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp về công tác dân vận.

- Khuyến khích các địa phương, đơn vị triển khai, vận động đội ngũ cán bộ  làm công tác dân vận sưu tầm hiện vật, tư liệu có giá trị về quá trình hình thành, phát triển công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử phòng trưng bày truyền thống của Ban Dân vận Trung ương và ban dân vận các địa phương.

- Thời gian thực hiện: Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn, công văn… có liên quan do Ban Dân vận Trung ương phát hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

- Phân công nhiệm vụ các vụ, đơn vị và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Các đoàn công tác của Ban đi cơ sở cần nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện Hướng dẫn.

- Tạp chí Dân vận là đơn vị thường trực, tham mưu lãnh đạo Ban triển khai Hướng dẫn; tham mưu việc phối hợp với một số cơ quan báo chí của Trung ương, lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng tải bài viết của các đồng chí lãnh đạo Ban về công tác dân vận; mở chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng” trên các số Tạp chí in tháng 8, 9, 10 và Trang tin điện tử Dân vận; biên tập đề cương tuyên truyền.

2. Ban dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Triển khai Hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Ban Dân vận Trung ương tổ chức.

- Vận động các thế hệ cán bộ tham gia viết bài tuyên truyền trên các báo, đài của ngành và địa phương về công tác dân vận của Đảng.

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Dân vận Trung ương qua báo cáo hằng tháng; báo cáo tổng kết các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng gửi về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 31/10/2015.

Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc; Ban Dân vận Trung ương đề nghị ban dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Hướng dẫn.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất