Thứ Hai, 6/12/2021
Kế hoạch số 216-KH/BDVTW ngày 24/6/2015 về tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

          I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” đến cấp uỷ các tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành có liên quan, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

- Đánh giá kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

          - Hội nghị bảo đảm chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

          II - NỘI DUNG

1. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

2. Báo cáo kết quả công tác dân vận (kết quả, hạn chế) 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm; trao đổi về kết quả, kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015

          III - HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và 01 điểm cầu trung tâm.

- Điểm cầu trung tâm:  Hội trường cơ quan Ban Dân vận Trung ương,

Tầng 5, Toà nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thời gian: 01 ngày, 09/7/2015 (thứ Năm)

3. Thành phần

* Điểm cầu trung tâm

- Đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương:

+ Các đảng uỷ trực thuộc Trung ương (05 đơn vị): Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Ngoài nước.

+ Các ban Đảng Trung ương (03 đơn vị): Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Các bộ, ngành Trung ương (11 đơn vị): Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng (08 đơn vị): Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam.

+ Ban Dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28, Bộ Công an), Ban Dân vận Đảng uỷ Ngoài nước.

+ Ban Dân vận Trung ương: Lãnh đạo Ban; lãnh đạo các vụ, đơn vị.

          + Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội (10 đơn vị): Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Đại đoàn kết, Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Dân vận.

          - Các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố

          + Lãnh đạo tỉnh, thành phố: Thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

          + Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam và các sở, ban, ngành có chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận tỉnh uỷ/thành uỷ (do địa phương bố trí mời).

          + Ban Dân vận tỉnh uỷ, thành uỷ: Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên.

          + Cơ quan báo chí của Trung ương thường trực tại địa phương và cơ quan báo chí địa phương.

          Riêng điểm cầu các tỉnh, thành phố dưới đây mời thêm các đại biểu:

          + Điểm cầu Tỉnh Yên Bái: mời đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc.

          + Điểm cầu Tỉnh Đăk Lăk: mời đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

          + Điểm cầu Thành phố Cần Thơ: mời đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

          + Điểm cầu Thành phố Đà Nẵng: Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP Đà Nẵng (T26) cùng dự.

          + Điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP Hồ Chí Minh (T78) cùng dự.

IV - KINH PHÍ: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

1.1. Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung quán triệt và các văn bản có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” (Giao Vụ Đoàn thể tham mưu).

1.2. Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, gửi Ban Dân vận cấp uỷ các địa phương làm tài liệu phục vụ hội nghị.

1.3. Xây dựng kế hoạch, thông báo về tổ chức hội nghị.

1.4. Gửi Giấy mời các cơ quan Trung ương dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm; mời Thường trực các tỉnh uỷ/thành uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố dự hội nghị tại các điểm cầu.

1.5. Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bưu điện Trung ương chuẩn bị trang thiết bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị tại điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố; phối hợp với các địa phương xây dựng văn bản tổ chức và phục vụ hội nghị

(Giao Văn phòng tham mưu các nội dung mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).

2. Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ

2.1. Báo cáo, xin ý kiến cấp uỷ về địa điểm, thành phần dự hội nghị; mời đại biểu dự hội nghị; phối hợp với Văn phòng Trung ương và các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức điểm cầu tại địa phương.

2.2. Thông báo địa chỉ tổ chức hội nghị trước ngày 01/7/2015 để Ban Dân vận Trung ương gửi giấy mời Thường trực cấp uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân dự hội nghị và phối hợp chỉ đạo chung; đăng ký phát biểu (xem gợi ý nội dung phát phiểu và theo mẫu gửi kèm) với Ban Dân vận Trung ương (qua Văn phòng) trước 02 ngày tổ chức hội nghị.

Địa chỉ tổ chức hội nghị và đăng ký phát biểu gửi về Ban Dân vận Trung ương theo địa chỉ Toà nhà An Phú, số 24, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc email: phongth04@gmail.com. Có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chí Lâm Thị Bích Nguyệt, Phó chánh văn phòng, số điện thoại cơ quan 080.44126, di động 0985512859.

Căn cứ kế hoạch này, các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận cấp uỷ các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo với Ban Dân vận Trung ương để điều hành, phối hợp chung.  

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất