Thứ Bảy, 22/6/2024
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Dân vận Trung ương;

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Chương trình hành động như sau:

I. THAM MƯU QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Quán triệt, tuyên truyền nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 290-QĐ/TW (sửa đổi), ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị về công tác dân vận, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Nội dung công tác dân vận cần tập trung quán triệt, tuyên truyền trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:

- Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Phần XII, trang 165 văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân” , trọng tâm là: Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hoà các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Mục 8, trang 191 văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận.

3. Tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung vào các nội dung: công tác vận động, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

4. Tham mưu đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước của hệ thống dân vận; phát động đợt thi đua kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/2025); tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận giai đoạn 2021 - 2025.

II. THAM MƯU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN

Ban Dân vận Trung ương tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tiếp tục thể chế đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là các vấn đề liên quan đến cuộc sống nhân dân, quyền con người, quyền công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường vai trò giám sát tối cao việc thực thi các chính sách, pháp luật và việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân các cấp phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân địa phương; thực hiện tốt việc ban hành các văn bản liên quan đến cuộc sống người dân tại địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và việc giải quyết kiến nghị của cử tri địa phương.

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, tiếp tục thể chế đường lối, quan điểm của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Ban cán sự đảng các cơ quan tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo thể chế đường lối, quan điểm của Đảng đối với hoạt động tư pháp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đẩy mạnh cải cách tư pháp, hòa giải, đối thoại; đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trong hoạt động tố tụng, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện theo luật định, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

2. Công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định.

- Thực hiện tốt vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân của các cơ quan có thẩm quyền.

- Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp trong cộng đồng dân cư.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 13/12/2013 của Bộ Chính trị; giám sát việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

- Đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về hội quần chúng, đẩy mạnh tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

3. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thân thiện, có trách nhiệm với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ nhân dân.

- Tích cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đa chiều bền vững, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra “điểm nóng”; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy…; thường xuyên nhân rộng các mô hình tự quản, tự bảo vệ, tự hoà hoà giải tại cơ sở, các điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của lực lượng vũ trang trong công tác an ninh, quốc phòng.

4. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Thường xuyên nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; hướng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng về các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới và một số văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo

- Thường xuyên nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào theo tôn giáo; hướng công tác vận động vào tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong chức sắc, tín đồ tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại tôn giáo vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng về các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận trong đồng bào theo tôn giáo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tăng cường cơ chế phối hợp trong tham mưu chủ trương, giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo; vận động, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trong lĩnh vực sửa chữa, xây dựng công trình, sử dụng đất đai liên quan đến tôn giáo, giải quyết đơn thư khiếu kiện có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác tôn giáo.

6. Công tác dân vận đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài

- Thường xuyên nắm tình hình đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng về các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

- Kiểm tra, giám sát các văn bản của Đảng về công tác dân vận đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

III. TỔ CHỨC CÓ HIỆU QUẢ CÁC CƠ CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Hội đồng công tác quần chúng Trung ương: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; tổ chức một số hội nghị tại những địa bàn có đông người lao động để đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn gắn với thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn…; nắm tình hình, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, nông dân, thanh niên, phụ nữ, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

2. Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo; tập trung kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp ý kiến cho dự thảo Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở.

3. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; phối hợp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo; kiểm tra, làm việc tại một số địa bàn phức tạp về tôn giáo; tham mưu cho Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo kịp thời, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

4. Giao ban với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động giao ban 6 tháng, một năm với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá và thống nhất triển khai các nội dung công tác vận động quần chúng.

5. Giao ban với Trưởng Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giao ban 6 tháng đầu năm với Trưởng Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương để đánh giá công tác dân vận 6 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận.

6. Phối hợp nắm tình hình nhân dân, các giai tầng xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phối hợp

- Phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền; tổng kết Chương trình số 79-CT/BDVTW-BCSĐCP, ngày 11/10/2016 của Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự đảng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2021, ký kết, triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

- Phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang; kiểm tra, đánh giá công tác dân vận của lực lượng vũ trang hằng năm; tổng kết Chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA, ngày 15/6/2016 của Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an, Chương trình số 2075-CTr/BDVTW-TCCT, ngày 11/11/2016 của Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021, ký kết, triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

- Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc đẩy mạnh công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổng kết Chương trình số 58-CTrPH/BDVTW-UBDT, ngày 17/8/2016 của Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016 – 2020, ký kết, triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan liên quan trong nắm tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

- Phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trong công tác nắm tình hình và vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; tổng kết Chương trình số 90-CTr/BDVTW-BCSĐBNG, ngày 06/12/2016 của Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2021 và triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

- Tổng kết Chương trình số 96a-CTr/BDVTW-ĐĐHNBVN, ngày 13/12/2016 phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.

- Phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan trong triển khai, thực hiện các nội dung công tác dân vận; sơ kết, tổng kết, thẩm định, tham gia ý kiến các đề án, văn bản liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo.

IV. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Ban Dân vận Trung ương theo đề án vị trí việc làm; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

2. Nắm tình hình tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của Ban dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tình hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện; mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận đối với Trưởng Ban Dân vận, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ dân vận hằng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện, 5 năm tiến hành tổng kết.

2. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị về công tác dân vận.

 

TRƯỞNG BAN 

Bùi Thị Minh Hoài


File: Chương trình 01-CTr

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất