Thứ Hai, 6/12/2021
Quyết định số 55-QĐ/BDVTW ngày 15/7/2015 của Ban Dân vận Trung ương ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin chuyên ngành công tác dân vận

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo

an toàn thông tin hệ thống thông tin chuyên ngành công tác dân vận

_____________

           - Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 10/4/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;

          - Căn cứ Quyết định số 115-QĐ/BDVTW, ngày 04/10/2012 của Ban Dân vận Trung ương “về việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy, làm việc của Ban Dân vận Trung ương”;

- Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng”; Chỉ thị số 15-CT/TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong tình hình mới;

          - Xét đề nghị của Văn phòng và Vụ Tổ chức - Cán bộ.

 TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin chuyên ngành công tác dân vận.

          Điều 2. Các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương; Ban Dân vận cấp tỉnh và tương đương; Ban Dân vận cấp huyện và tương đương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 Hà Thị Khiết

 quy che he thong thong tin.pdf

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất