Thứ Tư, 4/10/2023
Chương trình phối hợp số 03 - CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 15/12/2021 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026

- Căn cứ Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;

- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;

- Căn cứ Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 307-QĐNS/TW ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị chỉ định Ban cán sự đảng Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Căn cứ Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”;

Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thống nhất nội dung phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình số 01- CTr/BDVTW, ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

2. Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân.

3. Quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công của từng cơ quan; các nội dung Chương trình phối hợp được triển khai thực hiện thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp tham mưu xây dựng, cụ thể hóa, thể chế hóa và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận…của Đảng về công tác dân vận và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống COVID-19, phát huy vai trò là chủ thể trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế; quan tâm tuyên truyền vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương, đất nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Hoàn thiện và thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

5. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Luật Tiếp cận thông tin; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xẩy ra vụ việc; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, những bức xúc dư luận quan tâm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

6. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp và sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Dân vận Trung ương

1.1. Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận… của Đảng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đề xuất với Trung ương về những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo.

1.2. Hướng dẫn Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng, ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cấp.

1.3. Hằng năm, căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp.

1.4. Tham gia ý kiến trong việc thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp ý các đề án, dự án của các cơ quan nhà nước liên quan mật thiết đến công tác dân vận trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

1.5. Phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ

2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, văn bản của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.

2.2. Chỉ đạo cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ Chương trình phối hợp gắn với thực hiện Chỉ thị số 33/TTg, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” thành chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai hằng năm, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

2.3. Đôn đốc việc kiểm tra, hướng dẫn cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

2.4. Phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, pháp luật, hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2.5. Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

3. Chế độ thông tin, hội nghị

3.1. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hai chiều về kết quả công tác dân vận các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp sáu tháng, một năm. Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp cho nhau thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hội quần chúng, người Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi, trách nhiệm của đơn vị mình.

3.2. Hằng năm, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức các hội nghị giao ban sáu tháng, một năm để đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất nội dung triển khai thực hiện năm tới và tổng kết Chương trình phối hợp năm 2026.

Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ cùng trao đổi để thống nhất điều chỉnh khi cần thiết.

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

 

(Đã ký)

Bùi Thị Minh Hoài

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Phạm Minh Chính

 

File: 03 - CTr

Gửi cho bạn bè

Các tin khác