Thứ Hai, 6/12/2021
Công văn số 386-CV/BDVTW ngày 21/8/2015 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luân số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

1. Tham mưu cho cấp ủy có hình thức thích hợp để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

2. Căn cứ Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phối hợp tham mưu cho cấp ủy liên hệ thực tiễn công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp ở địa phương để đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Thị Bích Thủy

(Đã ký)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất