Thứ Hai, 6/12/2021
Quyết định số 81-QĐ/BDVTW ngày 28/8/2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Dân vận TW ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ban Dân vận TW

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ban Dân vận Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các vụ, đơn vị thuộc Ban, các đồng chí trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

                                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                                     Nguyễn Thế Trung

                                                                                                                               (Đã ký)

 

 

 quyche.pdf

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất