Thứ Hai, 6/12/2021
Kế hoạch số 399-KH/BDVTW ngày 01/9/2015 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2011-2015; Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận; tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015, Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015) và Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận; tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận của Đảng và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

          - Ôn lại truyền thống 85 năm công tác dân vận của Đảng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về công tác dân vận; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”.

          - Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận.

          - Đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.           

          - Đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          1. Thời gian: 01 ngày, ngày 3/10/2015 (thứ Bảy)

          2. Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng,  Số 5-7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.       

           III. NỘI DUNG

          1. Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015, Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015)

          1.1. Thời gian: Buổi sáng (từ 7h30 đến 11h30) 

          1.2. Chương trình

          - Đón tiếp đại biểu

          - Chiếu bộ phim “Những cánh chim không mỏi

          - Văn nghệ chào mừng

          - Chào cờ, hát Quốc ca

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          - Diễn văn kỷ niệm 85 năm công tác dân vận của Đảng và báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015     

          - Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

          - Văn nghệ

          - Trao các danh hiệu thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước

          - Phóng sự giới thiệu điển hình, mô hình “Dân vận khéo”

          - Biểu dương 85 điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

          - Bế mạc hội nghị

          1.3. Thành phần

          - Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; Thường trực cấp ủy đảng và Trưởng ban, Phó trưởng Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

          - Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban, lãnh đạo cấp vụ, đơn vị đã nghỉ hưu tại Hà Nội.

          - Lãnh đạo Ban, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

          - Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 85 điển hình “Dân vận khéo”.

          - Các cơ quan thông tấn, báo chí.

          2. Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận; tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

          2.1. Thời gian: buổi chiều (từ 14h00 đến 17h00)

          2.2. Chương trình

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          - Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận; tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2016

          - Thảo luận

          - Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

          - Kết luận và bế mạc hội nghị

          2.3. Thành phần

          - Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội,  hội quần chúng; Thường trực cấp ủy đảng và Trưởng ban, Phó trưởng Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

          - Lãnh đạo Ban, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

          - Các cơ quan thông tấn, báo chí.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thành lập Ban Tổ chức gồm các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các vụ, đơn vị (có quyết định thành lập ban tổ chức và phân công nhiệm vụ kèm theo).

          2. Phân công nhiệm vụ các vụ, đơn vị như sau:

          2.1. Vụ Tổ chức - Cán bộ

           - Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 28-KH/BDVTW, ngày 06/6/2014 của Ban Dân vận Trung ương về “triển khai các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 - 2015”.

          - Xây dựng kịch bản và tham gia điều hành chi tiết Đại hội thi đua yêu nước, khen thưởng cấp Nhà nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015, Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng.

          - Phối hợp với Văn phòng lập danh sách các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng (theo thành phần đại biểu tại mục 1.3).

          2.2. Vụ Nghiên cứu

           - Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 28-KH/BDVTW, ngày 06/6/2014 của Ban Dân vận Trung ương về “triển khai các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 - 2015”.

          - Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận.

          - Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2015; Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận, tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

           2.3. Tạp chí Dân vận

          - Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 28-KH/BDVTW, ngày 06/6/2014 của Ban Dân vận Trung ương về “triển khai các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 - 2015”.

          - Đưa tin, bài về Đại hội và Hội nghị.

          2.4. Văn phòng

          - Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 28-KH/BDVTW, ngày 06/6/2014 của Ban Dân vận Trung ương về “triển khai các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 - 2015”.

          - Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

          - Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị những điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội, Lễ kỷ niệm và Hội nghị.

          - Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh, an toàn, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí trang trí, khánh tiết, đưa đón đại biểu… phục vụ Đại hội, Lễ kỷ niệm và Hội nghị.

          - Chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm, gửi giấy mời, đón tiếp đại biểu.

          - Phân công cụ thể cán bộ đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các đoàn đại biểu tỉnh, thành phố đến dự Đại hội, Lễ kỷ niệm và Hội nghị.

          - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, in ấn tài liệu, danh hiệu thi đua, khen thưởng; đặt làm chứng nhận 85 năm điển hình “Dân vận khéo” phục vụ Đại hội và Lễ kỷ niệm.

          2.5. Các vụ, đơn vị khác: Phối hợp đón tiếp đại biểu và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

          Căn cứ kế hoạch, đề nghị các vụ, đơn vị triển khai thực hiện.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thế Trung

(Đã ký)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất