Thứ Hai, 6/12/2021
Công văn số 454-CV/BDVTW ngày 24/9/2015 của Ban Dân vận Trung ương về việc báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân góp ý Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/BDVTW, ngày 19/5/2015 của Ban Dân vận Trung ương về “Kế hoạch báo cáo tình hình Nhân dân và tổng hợp ý kiến Nhân dân đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Dân vận Trung ương đã gửi Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy:

- Hướng dẫn số 332-HD/BDVTW, ngày 29/9/2014 về “Thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”;

- Công văn số 125-CV/BDVTW, ngày 25/4/2015 “Về việc báo cáo tình hình Nhân dân và tổng hợp ý kiến Nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện Đại hội XII”;

- Công văn số 256-CV/BDVTW, ngày 10/7/2015 “V/v báo cáo tình hình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở”.

Thời gian qua, Ban Dân vận Trung ương đã nhận được báo cáo định kỳ của nhiều Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy nhưng vẫn còn một số Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy gửi báo cáo chậm, thậm chí không gửi báo cáo. Trên cơ sở báo cáo của các Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy, Ban Dân vận Trung ương đã tổng hợp và báo cáo kịp thời tới Ban Bí thư, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Dân vận Trung ương yêu cầu Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo:

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, nắm tình hình các tầng lớp Nhân dân về tâm tư, nguyện vọng gửi đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc theo dõi, nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân phải thực sự phát huy dân chủ, trung thực, chính xác, không được khai thác thông tin từ các trang mạng xã hội.

2. Theo dõi tình hình nhân sự cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia cấp ủy tỉnh ủy, thành ủy. Tình hình nhân sự cần có số liệu cụ thể, chính xác.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân tham gia các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4. Báo cáo gửi về Ban Dân vận Trung ương (qua Văn phòng Ban) trước ngày 05/11/2015. Báo cáo chính thức gửi qua đường công văn và file văn bản báo cáo vào hộp thư điện tử của Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương: phongth04@gmail.com.

Ban Dân vận Trung ương yêu cầu Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện tốt công văn này.

                                                                               

PHÓ TRƯỞNG BAN

Kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Văn Hùng

(Đã ký)


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất