Thứ Hai, 6/12/2021
Công văn số 13-CV/BDVTW ngày 22/02/2016 của Ban Dân vận Trung ương về việc phối hợp thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với cả đất nước và từng địa phương, được tiến hành ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Để góp phần tổ chức thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương triển khai thực hiện:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51-CT/TƯ ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đã được ban hành; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

3. Theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh trong nhân dân.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Văn Hùng

 

(Đã ký)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất