Thứ Tư, 1/12/2021
Công văn số 15-CV/BDVTW ngày 23/2/2016 về việc thực hiện Công văn số 01-CB/TW của Trung ương Đảng và Công điện số 252/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Để chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 01-CB/TW, ngày 18/02/2016 và Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 252/CĐ-TTg, ngày 15/02/2016. Để thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đảng và phối hợp thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiệnh một số nội dung sau:

1. Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống; đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực sản xuất, kinh doanh.

2. Tham mưu, tuyên truyền và tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Phối hợp tham mưu chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch, lễ hội. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội; không đi thăm, đi lễ hội, đình, đền, chùa trong giờ làm việc.

4. Phối hợp theo dõi, nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là tình hình ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở phía Bắc; phòng, chống hạn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long; tinh hình trong dịp giáp hạt; tình hình công nhân, lao động sau kỳ nghỉ Tết; tình hình an ninh, trật tự, dân tộc, tôn giáo… để tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời.

Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và công điện của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh tình hình và kết quả về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

T/L TRƯỞNG BAN

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Tuấn Quang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác