Thứ Tư, 1/12/2021
Công văn số 87-CV/BDVTW ngày 20/4/2016 của Ban Dân vận Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử

Để kịp thời nắm chắc tình hình và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân số 85/2015/QH13 và các văn ban hướng dẫn thi hành tại địa phương, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân dân và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương.

2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương; công tác triển khai, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Dân vận các cấp về công tác bầu cử.

3. Tình hình ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; công tác hiệp thương lựa chọn ứng cử viên, tổng hợp danh sách ứng cử viên, cụ thể: về cơ cấu, số lượng, giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, trình độ lí luận chính trị, đơn vị công tác (có số liệu thống kê kèm theo).

Báo cáo xin gửi về Ban Dân vận Trung ương, qua Vụ Dân tộc để tổng hợp trước ngày 08 tháng 5 năm 2016 (theo Đề cương gửi kèm).

Ban Dân vận Trung ương trân trọng đề nghị Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy phối hợp thực hiện.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

Thào Xuân Sùng

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo tình hình triển khai, thưc hiện công tác bầu cử

----------------

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN

1. Tổ chức quán triệt của các cấp ủy đảng.

2. Tổ chức quán triệt đối với đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan trong hệ thống chính trị.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và cơ quan chức năng.

2. Các Chương trình, Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác bầu cử.

3. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử.

III. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM BÁO CÁO

1. Tình hình nhân dân và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương.

2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương; công tác triển khai, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Dân vận các cấp về công tác bầu cử.

3. Tình hình cứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; công tác hiệp thương lựa chọn ứng cử viên, tổng hợp danh sách ứng cử viên, cụ thể: về cơ cấu, số lượng, giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, trình độ lí luận chính trị, đơn vị công tác.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác