Thứ Tư, 1/12/2021
Kế hoạch số 114-KH/BDVTW ngày 04/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận

Thực hiện chỉ đạo và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/10/2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn dân phải nhận thức đầy đủ, nâng cao trách nhiệm, thống nhất xây dựng chương trình hành động với các nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

II. Chương trình và nội dung

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Khai mạc hội nghị.

3. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận.

4. Triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

5. Triển khai Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW.

6. Phát biểu thảo luận, tham luận của đại biểu.

7. Kết luận và bế mạc hội nghị.

III. Chủ trì, hình thức, địa điểm, thời gian và thành phần hội nghị

1. Chỉ đạo hội nghị

- Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo hội nghị.

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

2. Chủ trì hội nghị

- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham gia chủ trì.

- Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia chủ trì.

- Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, tham gia chủ trì.

3. Hình thức, địa điểm, thời gian

- Hình thức: Hội nghị tập trung toàn quốc

- Địa điểm: tại Nhà khách Hồ Tây, số 43 Đặng Thai Mai, Hà Nội

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến khoảng từ ngày 25 đến 30 tháng 5 năm 2016.

4. Thành phần hội nghị

- Đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương

+ Thường trực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội (07 đại biểu).

+ Các ban đảng, đảng ủy và cơ quan trực thuộc Trung ương (15 đại biểu).

+ Các đảng đoàn, ban cán sự đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (37 đại biểu).

+ Trưởng Ban Dân vận các Đảng ủy trực thuộc Trung ương (05 đại biểu).

+ Ban Dân vận Trung ương: Lãnh đạo Ban, Trợ lý Trưởng Ban, Thư ký Trưởng Ban, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị tại Hà Nội và lãnh đạo cấp vụ tại hai cơ quan thường trực (70 đại biểu).

+ Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở và Tổ biên tập và giúp việc Đề án Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW (20 đại biểu).

- Địa phương: đại diện Thường trực Tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành ủy (189 đại biểu).

- Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội (08 đại biểu).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung hội nghị. Phân công cụ thể:

- Đồng chí Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Thường trực chuẩn bị và trực tiếp quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về công tác dân vận và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Văn phòng, Vụ Dân tộc có trách nhiệm tham mưu và chuẩn bị tài liệu về triển khai Chương trình hành động, Chỉ thị số 49-CT/TW.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban, chủ trì chuẩn bị bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Vụ Đoàn thể tham mưu.

- Giao Văn phòng Ban phối hợp chuẩn bị tài liệu; tham mưu chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị; phối hợp với các vụ, đơn vị đề xuất danh sách các đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị; tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức hội nghị.

- Các vụ, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Lãnh đạo Ban.

2. Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp chuẩn bị và phat hành công văn triệu tập của Ban Bí thư, giấy mời đại biểu; chuẩn bị địa điểm, trang trí, khánh tiết, kinh phí, ăn nghỉ của đại biểu, nhân sao tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị. Giao Văn phòng Ban liên hệ và tham mưu phối hợp.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Đề nghị các vụ, đơn vị quan tâm thực hiện.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Thào Xuân Sùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác