Thứ Tư, 24/4/2024
Kế hoạch số 173-KH/BDVTW ngày 30/5/2016 về triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2016 giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- Căn cứ Quy chế số 127-QCPH/BDVTW-BCĐTB, ngày 31/10/2008 về việc “Phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Chỉ đạo Tây Bắc”.

- Căn cứ Chương trình phối hợp số 23-CtrPH/BDVTW- BCĐTB, ngày 05/4/2016 của Ban Dân vận Trung ương với Ban Chỉ đạo Tây Bắc về Chương trình phối hợp công tác năm 2016.

Sau khi thống nhất ý kiến giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2016 giữa hai cơ quan với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Nhằm cụ thể hóa các nội dung Chương trình phối hợp năm 2016 giữa hai cơ quan trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, sát thực với nhiệm vụ chuyên môn.

- Việc triển khai nội dung công tác phối hợp cụ thể thiết thực, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phối hợp của hai cơ quan đối với các địa phương vùng Tây Bắc.

II. Nội dung

1. Công tác nghiên cứu, tham mưu

1.1. Tập trung chỉ đạo quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hướng dẫn tuyên truyền, vận động cử tri trong vùng thực hiện tốt Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền vận động cử tri trong vùng, đặc biệt chú trọng vận động cử tri ở địa bàn bị ảnh hưởng của tổ chức “Tín ngưỡng Dương Văn Mình” tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt tỉ lệ cao nhất.

1.2. Phối hợp với các địa phương trong việc phát hiện xây dựng lựa chọn và nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” tại một số tỉnh trong vùng Tây Bắc và chuẩn bị nội dung cho hội thảo, cụ thể: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn báo cáo chuyên đề: Vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới. Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang báo cáo chuyên đề: Vận động Nhân dân các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo chuyên đề: Vận động đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mường Nhé định canh định cư, phòng chống luận điệu lập “Tôn giáo Mông và Nhà nước Mông”. Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La báo cáo chuyên đề: Xây dựng dòng họ “5 có, 5 không” trong dân tộc Mông. Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái báo cáo chuyên đề: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ. Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo chuyên đề: Vận động đồng bào Mông dỡ bỏ “nhà đòn” và không tái lập “nhà đòn” theo tổ chức “Tín ngưỡng Dương Văn Mình”. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai báo cáo chuyên đề: Xây dựng mô hình tổ chức Ban Tuyên vận ở cấp xã, thôn bản của tỉnh Lào Cai.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát nắm tình hình

2.1. Chủ động phối hợp nắm tình hình, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa IX) về “Công tác dân tộc”; Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

2.2. Chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành. Thực hiện đăng ký điểm nhóm đạo Tin lành theo Thông báo số 382/TB-VPCP, ngày 19/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Một số công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới”. Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; việc thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

3. Cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin

- Hai cơ quan gửi báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm. Trao đổi ấn phẩm (Tạp chí Dân vận, Bản tin Tây Bắc). Các tài liệu liên quan đến tình hình dân tộc, tôn giáo, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

- Hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin tình hình công tác dân vận trong vùng Tây Bắc, trong đó có tình hình dân tộc, tình hình tôn giáo.

- Định kỳ, đột xuất gặp gỡ, trực tiếp trao đổi thông tin…

III. Thời gian, địa điểm

1. Phối hợp với địa phương sơ kết cách thức nắm tình hình Nhân dân và vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016 (sẽ có kế hoạch riêng do Ban Dân vận Trung ương chủ trì).

2. Phối hợp với các địa phương tổ chức hội thảo về phát hiện lựa chọn xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” vùng Tây Bắc làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan chỉ đạo nhân rộng vùng Tây Bắc. Thời gian dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, địa điểm tại Ban Dân vận Trung ương (sẽ có kế hoạch riêng do Ban Dân vận Trung ương chủ trì).

3. Phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức đoàn kiểm tra tình hình công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị, khảo sát mô hình dòng họ “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông, mô hình vận động nhân dân định canh, định cư, phòng chống luận điệu kêu gọi lập “Tổ chức tôn giáo và Nhà nước Mông”. Thời gian trong tháng 6 và tháng 7 năm 2016; dự kiến thành phần Vụ Dân tộc, tôn giáo, Vụ An ninh quốc phòng, Vụ Dân vận CCQ Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương (sẽ có kế hoạch riêng do Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì).

4. Phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang, Tuyên Quang khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, mô hình vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, không tin, không theo tổ chức “Dương Văn Mình”. Thời gian trong tháng 8 và tháng 9/2106, dự kiến thành phần: Vụ Dân tộc – Tôn giáo, Vụ Văn hóa xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Vụ Dân tộc, Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương. (Sẽ có kế hoạch riêng do Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì).

5. Phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai, Yên Bái và Bắc Kạn, tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, một số mô hình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; mô hình phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái; mô hình “Tuyên vận” cấp xã, thôn bản. Thời gian trong tháng 9 và tháng 10 năm 2016, dự kiến thành phần Vụ Dân tộc – tôn giáo, Vụ Văn hóa xã hội Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Vụ Dân tộc,Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương (sẽ có kế hoạch riêng do Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì).

6. Tổ chức Hội thảo về mô hình dòng họ “5 có, 5 không” tại Sơn La, mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” tại Hà Giang, mô hình vân động nhân dân cải tiến đổi mới phong tục lạc hậu, lỗi thời trong tang lễ và không theo “đạo lạ” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tháng 10 và tháng 11 năm 2016.

Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác năm 2016, xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016, địa điểm tại Hà Nội. Thời gian trong tháng 11 và tháng 12 năm 2016 (sẽ có kế hoạch riêng do Ban Dân vận Trung ương chủ trì).

IV. Tổ chức thực hiện

- Giao Vụ Dân tộc, Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương xây dựng chương trình, thời gian, địa điểm phối hợp với các địa phương tổ chức và kiểm tra khảo sát, xây dựng công văn đề cương gửi các địa phương phối hợp thực hiện.

- Giao Vụ Dân tộc, Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương xây dựng kế hoạch chuẩn bị Hội thảo tháng 8/2016.

- Giao Vụ Dân tộc – tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ động phối hợp với các địa phương chọn điểm kiểm tra, khảo sát thống nhất tổ chức thực hiện đạt chất lượng hiệu quả cao.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2016 giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Đề nghị các Vụ, đơn vị của hai cơ quan chủ động phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo hai cơ quan tổ chức triển khai thực hiện.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Thào Xuân Sùng

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất