Thứ Hai, 6/12/2021
Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU ngày 19/5/2016 của BCH Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; căn cứ Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương (viết tắt là Đảng ủy cơ quan) ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII (viết tắt là Đảng bộ Khối), như sau:

I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan nhằm cụ thể hóa việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối vào cuộc sống; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị

1.1- Mục tiêu

- Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo Ban, người đứng đầu các vụ, đơn vị thực sự được phát huy; trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày của mỗi người.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương.

1.2- Giải pháp

- Cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương đến lãnh đạo Ban phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện việc nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, quan hệ, ứng xử tại cơ quan, đơn vị; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Đảng ủy cơ quan, cấp ủy, bí thư các chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị xây dựng Quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu theo tinh thần Quyết định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Quy định cụ thể trong Quy chế nêu gương của chi bộ các vụ, đơn vị điều khoản riêng kèm theo chế tài xử lý về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xác định rõ trách nhiệm và quy trình xử lý vi phạm của người đứng đầu, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở mỗi tổ chức trong cơ quan. Tập trung cụ thể hóa việc phân công, phân cấp trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy cơ quan; lãnh đạo các vụ, đơn vị và các đoàn thể cơ quan về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện khi cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ chính trị  được giao.

- Xây dựng, lượng hóa, công khai và minh bạch về công tác tổ chức - cán bộ bao gồm các nội dung: tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, đề bạt; luân chuyển, điều động; miễn nhiệm, bãi nhiệm; khen thưởng, kỷ luật, nhất là các quy định liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, nâng lương, nâng ngạch của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Đảng ủy cơ quan đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, công khai và báo cáo cấp ủy cấp trên kết quả kiểm tra, giám sát nội dung này đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị. Bổ sung tiêu chí thực hiện nêu gương trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và xếp loại đảng viên cuối năm.

2- Nâng cao chất lượng chi bộ

2.1- Mục tiêu

Lấy chi bộ làm nền tảng, cán bộ, đảng viên là hạt nhân chính trị để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là trách nhiệm của các cấp ủy và bí thư các chi bộ.

2.2- Giải pháp

- Cấp ủy, bí thư các chi bộ trong Đảng bộ cơ quan xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình làm việc của nhiệm kỳ và hằng năm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đối với những khâu, lĩnh vực thực hiện còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra và những vấn đề mới phát sinh đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, hiệu quả.

- Cụ thể hóa quy chế làm việc của chi ủy. Phân công rõ trách nhiệm đối với từng cấp ủy viên, đảng viên của chi bộ, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo Ban phân công.

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện và thống nhất thực hiện quy chế phối hợp giữa chi ủy, bí thư chi bộ với lãnh đạo các vụ, đơn vị; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy về công tác tổ chức - cán bộ; chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng…

- Thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định; chú trọng sinh hoạt chuyên đề (ít nhất 4 kỳ/năm), nội dung gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Có cơ chế để phân công cán bộ, đảng viên luân phiên chuẩn bị và chủ trì một số nội dung trong sinh hoạt chi bộ.

- Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên ở mỗi chi bộ; chú trọng quan tâm đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, thực hiện công việc chuyên môn hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

3- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan

3.1- Mục tiêu

Nâng cao hơn nữa tính giáo dục, thuyết phục, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng. Phát huy dân chủ trong cơ quan và các vụ, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

3.2- Giải pháp

- Cấp ủy, bí thư chi bộ xây dựng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác, phân công cấp ủy viên nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Đổi mới cách thức tổ chức, chuẩn hóa quy trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ cơ quan.

- Cấp ủy, bí thư chi bộ chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phân công đảng viên có kinh nghiệm, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, động viên đảng viên trẻ. Kịp thời giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chi bộ và toàn Đảng bộ cơ quan; đồng thời, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường tổ chức thông tin thời sự chuyên đề gắn với đổi mới thông tin công tác tư tưởng, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; coi trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động và tuyên truyền trên Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận.

- Kịp thời giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của phát luật. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong cơ quan. Xây dựng các quy chế, quy định trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên trong việc đi công tác, tiếp xúc với cơ sở.

- Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan tăng cường giám sát, phản biện, tham gia góp ý trước khi ban hành các quy chế, quy định; giám sát, góp ý cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tích cực tham gia công tác quản lý cơ quan, đơn vị với tư cách là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan.

4- Tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy với lãnh đạo Ban, cấp ủy và bí thư chi bộ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

4.1- Mục tiêu

Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các vụ, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan.

4.2- Giải pháp

- Đảng ủy, chi ủy và bí thư chi bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban và lãnh đạo vụ, đơn vị để xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác. Quy chế cần xác định rõ mục đích yêu cầu; phạm vi quan hệ phối hợp; nguyên tắc, phương pháp, trách nhiệm trong mối quan hệ phối hợp và nội dung quan hệ phối hợp công tác cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Đảng ủy cơ quan phối hợp với lãnh đạo Ban chuẩn bị tốt nội dung, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan theo chương trình công tác hằng năm và nhiệm kỳ. Chú trọng việc cụ thể hóa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- Cụ thể hóa nội dung nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên vào nghị quyết của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, năng lực hoạt động thực tiễn, liên hệ mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Căn cứ nghị quyết, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký đảm nhận những công việc phù hợp với sở trường, trình độ, năng lực, sát thực tế để giúp cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Tập trung rà soát, đồng thời có kiến nghị với lãnh đạo Ban sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các quy định về công tác tổ chức - cán bộ cho phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tiễn; cần bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức - cán bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy về công tác này. Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Ban có chương trình, kế hoạch phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có điều kiện được thử thách qua các môi trường làm việc và gắn với thực tế cơ sở.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng ủy cơ quan

Ban Chấp hành Đảng bộ giao Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nghiên cứu, cụ thể hóa vào Chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy cơ quan, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện.

2- Cấp ủy và bí thư các chi bộ

- Cấp ủy, bí thư chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ phải cụ thể hóa Chương trình hành động này gắn với kế hoạch công tác hằng năm của vụ, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 để các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

 


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 (đã ký)


Nguyễn Lam


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất